Visa rutor

Om Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som representerar verksamheter vid kemi respektive fysik, men också naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Carina Jarl (f.d. Jensen) från Sektionen kommunikation verkar som projektkoordinator, Malin Gülich från LU Byggnad är lokalplanerare och Cecilia Schubert, Sektionen kommunikation, arbetar som kommunikatör. (se US beslut här)

Gruppens uppgift är att ta fram en projektplan i enlighet med Lunds universitets byggprocess. Denna ska presenteras vid US sammanträde i  september och beskriva arbetet till och med december 2020.

Relevant information kommer att publiceras här på Science Village  bloggen.

april 9, 2019

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Uppdatering från projektgruppen

Workshop 8 juni 2020

En av uppgifterna för LU@ScienceVillage projektgrupp består i att utveckla verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram som underlag för upphandling av hyresvärd. Som en del i detta arbete genomförde vi en workshop den 8:e juni tillsammans med Jais arkitekter och berörda verksamheter.

Workshopen var ett steg i processen att skapa en samsyn om det gemensamma projektet. Diskussionen kretsade kring hur vi kan skapa mervärde med en etablering genom kreativa och inbjudande miljöer och samordning av gemensamma lokaler och ytor. Även platsens möjligheter och dess relation till övriga delar av universitetet berördes.

Nytt beslut vid Universitetsstyrelsens sammanträde

Vid Universitetsstyrelsens (US) sammanträde den 12/6 behandlades frågan om grundutbildningens omfattning i Science Village (SV), vilket också rektor skrivit om i rektorsbloggen.

Frågan om grundutbildning i SV har tidigare diskuterats i termer av två scenarier som definierat omfattningen av grundutbildning (GU) i SV vid en framtida etablering. Under arbetets gång stod det alltmer klart för projektgruppen att scenariobegreppen var överspelade. Vår slutsats är att utbildning och forskning, helt i linje med universitetets styrdokument, ska vara tätt sammanflätade vid Lunds universitet. Därför bör GU vara en integrerad del av etableringen i SV.

När det gäller omfattningen av och organisationen av GU i SV, kommer detta att bestämmas av en mängd parametrar. Hit hör ekonomi, nivå, undervisningsform samt pedagogiska och didaktiska frågor. Frågan är komplex och organisationen av GU efter etableringen bör hanteras av inblandade fakulteter och växa fram i det fortsatta arbetet med etableringen.

Universitetsstyrelsen beslutade enligt projektgruppens framförda förslag att:

1) grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV.

2) detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i SV delegeras till berörda fakulteter.

För att styrelsen fortsatt ska få information om utvecklingen beslutades också att ”Berörda fakulteter ska årligen, med start 2021, vid styrelsens decembermöten redogöra för hur arbetet i frågan om etablering av grundutbildning i Science Village fortskrider. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk konsekvensanalys.”

Sommarmingel avslutar vårens arbete

Den 17 juni bjöd projektgruppen in alla de grupper som arbetat med Science Village etableringen under våren, till sommarmingel i Möllegården i Science Village för att under lättsamma former ta del av varandras framsteg i planeringen av det som i framtiden ska utgöra en del av Lunds universitet. Minglet avslutades med en rundvandring i Science Village för att få en uppfattning om områdets omfattning. Vi vill rikta ett tack till SVS AB för deras gästfrihet i Möllegården och för guidningen under rundvandringen.

LU@ScienceVillage projektgrupp vill önska alla en trevlig sommar!

juli 6, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SV

Vad har hänt under april-maj 2020?

– Etableringsgruppen hade den 23 april ett möte med Christian Lindfors, ny VD för Science Village Scandinavia AB. Christian berättade om sina visioner för bolaget och området.

– Fysiska institutionens prefekt, Joachim Schnadt, föredrog en delrapport från fakultetens utredning kring grundutbildning i Science Village vid ett möte med etableringsgruppen den 12 maj. Utredningen kommer att föredras för universitetsstyrelsen i juni.

– Mikaela Rapp har blivit utsedd till ansvarig för ett kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av ESS och MAX IV. Kansliet har skapats av VINNOVA och Vetenskapsrådet gemensamt. Den 19 maj hade etableringsgruppen tillsammans med företrädare för LINXS ett möte med Mikaela Rapp, vilket blev en introduktion till LUs arbete kring etableringen i Science Village och diskussioner kring kansliets framtida roll. Läs mer om kansliet (vr.se).

– Under våren har etableringsgruppen arbetat med en PM med förslag till beslut om grundutbildningens etablering i SV. Denna PM ska redovisas vid Universitetsstyrelsens möte i juni tillsammans med ovan nämnda utredning om grundutbildning från Naturvetenskapliga fakulteten.

– LU Byggnad har under våren arbetat tillsammans med NanoLund för att utarbeta en detaljerad verksamhetsbeskrivning som ligger till grund för en marknadsundersökning för upphandling av hyresvärd. Den 1 juni hade också etableringsgruppen en syn (genomgång) på plats i Science Village tillsammans med arkitekter.

– Etableringsgruppen förbereder för närvarande en workshop den 8 juni tillsammans med arkitekter med syfte att gå vidare i arbetet med lokalprogrammet. Det blir etableringsgruppens högsta prioritet under hösten för att i tid kunna sammanställa lokalprogrammet som ska presenteras för Universitetsstyrelsen i december 2020.

Visionsarbeten
Under ledning av Heiner Linke arbetar en grupp med att ta fram en vision för LTH. Heiner Linke är professor och föreståndare för NanoLund. Carina Jarl projektleder arbetet. Visionsgruppen består av representanter för institutioner inom LTH (både de som är aktuella för etablering inom SVS och de som inte är det). Gruppen ska föredra sitt arbete för LTHs styrelse i juni och en skriven vision väntas under hösten 2020.

Naturvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för etablering i SV ska lämna två rapporter varav en redovisades den 8 maj. Den handlar bland annat om hur grundutbildning i fysik och kemi bör fördelas mellan de delar av institutionerna som flyttar till Science Village och de som inte gör det och hur utbildningslokaler i Science Village skall utformas, lämnad 8 maj, finns på LU@SVS-bloggen). Den andra rapporten ska handla om exakt vilka delar av fysik och kemiinstitutionerna skall etableras i Science Village, hur flytten påverkar de verksamheter som inte flyttar till Science Village samt hur verksamheter vid de institutioner som flyttat ca 2030 och vid hela fakulteten skall se ut i framtiden 2040-50, rapporten kommer under hösten 2020.

Hälsningar från Etableringsgruppen

juni 2, 2020

Inlägget postades i

Nyhetsbrev

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Rapport om förutsättningar och konsekvenser för en etablering av grundutbildning i SV

På uppdrag av projektgruppen för universitetets etablering i Science Village, har professor Jan-Olle Malm vid kemiska institutionen utrett förutsättningar och konsekvenser vid en etablering av grundutbildning i SV. Rapporten ligger till grund för den PM med förslag till beslut som etableringsgruppen kommer att presentera för Universitetsstyrelsen vid deras sammanträde den 12 juni.

Ladda ned rapporten “Etablering av grundutbildning i Science Village. Förutsättningar och konsekvenser” (PDF)

maj 27, 2020

Inlägget postades i

Grundutbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fysiska institutionens vision för en framtida etablering i Science Village

Fysiska institutionens styrelse antog den 12 maj en vision för en framtida etablering i Science Village. Den är ännu ett gott exempel, liksom ATFs, (Institutionen för Astronomi och Teoretisk Fysik) vision som vi tidigare publicerat här på bloggen, på hur viktigt och värdefullt det är med initiativ som tas på universitetet för att på olika sätt diskutera förutsättningarna som krävs för en lyckad etablering.

Ladda ned Fysiska institutionens vision för Science Village (PDF)

maj 15, 2020

Inlägget postades i

Visionsarbete

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Institutionen för Astronomi och teoretisk fysiks vision för universitetets etablering i Science Village

Den övergripande visionen för Lunds universitets etablering i Science Village är under framtagande och kommer inom kort att kunna presenteras här. Men arbetet i verksamheten står inte still för det, vilket Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik är ett gott exempel på.

Här publiceras nu deras vision kopplad till en etablering i Science Village. Det är av stort värde för hela universitetet att samla verksamhetens olika målbilder så en samsyn kan skapas som ligger i linje med den övergripande visionen.

Ladda ned institutionen för astronomi och teoretisk fysiks vision för Lunds universitets etablering i Science Village (PDF)

mars 23, 2020

Inlägget postades i

Visionsarbete

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SV

Vad har hänt under januari-mars 2020?

Möten

 • Etableringsgruppen (läs om gruppmedlemmarna) hade den 22 januari ett arbetsmöte med Sven Lidin, dekan Naturvetenskapliga fakulteten, och Viktor Öwall, rektor LTH, för att diskutera deras interna beslutsgångar och hur utbildningsfrågan ska behandlas på fakultetsnivå.

 • Gruppens kontinuerliga arbete med att ta fram och vidareutveckla verksamhetsbeskrivningarna, för direkt berörda av etableringen, fortgår. Etableringsgruppen träffar kontinuerligt de berörda verksamheterna för att vidareutveckla och definiera behov och önskemål gällande lokaler. Gruppen har också inhämtat erfarenheter från andra etableringar, bland annat från planeringen av Forum Medicum.

 • Etableringsgruppen hade möte med representanter för arbetstagarorganisationerna den 10 mars. Dessa får löpande information vid möten om etableringsarbetet, ca. 1 gång/termin.

 • Representanter från etableringsgruppen har haft möte med Studentkårernas ordförandekollegium för att ta del av studenterna farhågor gällande studentlivet vid en etablering i Science Village. Syftet var att skapa en bakgrund för att formulera en risk- och konsekvensanalys för studentlivet i samband med en etablering av universitetet i Science Village. Ordförandekollegiet och etableringsgruppen kommer att fortsätta ha en dialog kring frågeställningen.

  Uppdatering kring LU:s visionsarbete för Science Village-etableringen
  En grupp på central nivå, som leds av prorektor Sylvia Schwaag-Serger, har fått i uppdrag att ta fram en universitetsgemensam vision för Science Village-etableringen. Etableringsgruppen är representerad i visionsgruppen. Tre workshops har organiserats varav två med representanter från alla fakulteter samt studeranderepresentanter (sammanlagt ca. 55 deltagare), och en workshop med styrgruppen. Det var engagerade representanter som deltog och stämningen var framåtblickande med fokus på att etableringen i Science Village ska gynna hela universitetet. Resultatet av detta arbete kommer att utmynna i ett visionsdokument som ska presenteras för rektor i slutet av mars. Tanken är att visionen även ska kunna användas externt för att kommunicera LUs vision.

Övrigt

 • LTH:s styrelse har beslutat att initiera etableringen av ett nytt NanoLab i Science Village. Läs mer på Science Village-bloggen.

 • Sven Lidin skriver i sitt senaste Dekanbrev om Naturvetenskapliga fakultetens interna arbete kring en Science Village etablering samt universitetets övergripande etablerings- och visionsarbete. Läs hela Dekanbrevet här.
  *Som kommentar till Dekanbrevet vill vi informera om att gruppens huvuduppgift inte är att räkna på kostnader utan att ta fram ett underlag inför en upphandling av hyresvärd.

 • Senaste LTH-nytt dedicerar större delen av tidningen till MAX IV och ESS. Läs LTH-nytt (PDF).

  Mer om nyhetsbrevet
  Detta nyhetsbrev är ett led i att göra arbetet kring SV-etableringen mer synligt och nå fler intressenter. Projektgruppen planerar att skicka ut nyhetsbrev kvartalsvis. Detta kompletteras med regelbundna blogginlägg. Du är välkommen att prenumerera på inlägg för att ta del av kommande nyhetsbrev och blogginlägg (längst ned på sidan): https://lusciencevillage.blogg.lu.se/

  Nyhetsbrevet direkt på bloggen:
  https://lusciencevillage.blogg.lu.se/nyhetsbrev/

 

mars 16, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Viktigt steg för nytt NanoLab på Science Village i Lund

En illustration över hur det nya labbet skulle kunna se ut.
En illustration över hur det nya labbet skulle kunna se ut.

LTH:s styrelse har beslutat att gå vidare i processen att etablera ett nytt NanoLab på Brunnshög. Labbet som går under namnet NanoLab Science Village kommer att bli det första steget till en etablering av Lunds universitets forskningsverksamhet i Science Village.

En byggplats för NanoLab Science Village är identifierad sedan länge och detaljplanen godkändes av Lunds kommun 2018. Nu har LTH:s styrelse beslutat att gå vidare i processen att etablera ett NanoLab på Brunnshög. Som ett naturligt steg har LTH:s rektor beslutat att ge LU Byggnad i uppdrag att göra en marknadsundersökning för att därefter kunna göra en upphandling.

– Vi är positiva till att gå vidare med förberedelserna och ser detta som en naturlig utveckling av LTH. Fortfarande behöver styrelsen mer underlag och genom att man nu går vidare med upphandlingsprocessen kan vi få mer tillförlitliga ekonomiska förutsättningar, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.

Nytt labb avgörande för fortsatt utveckling

Går allt som planerat kan NanoLab Science Village bli klart runt 2025. Det kommer då att ersätta det nuvarande renrummet för nanofabrikation på fysiska institutionen som invigdes 2007, och som ligger till grund för den starka utvecklingen för nanoforskningen på Lunds universitet inom centrat NanoLund. Labbet utgör även en viktig resurs för många andra grupper inom Lunds universitet, institut och företag.  Nuvarande labb används av mer än 150 användare och är en del av den nationella infrastrukturen Myfab.  

– Vårt existerande labb har blivit för litet och kan inte längre tillgodose den snabba utvecklingen, både när det gäller antalet användare och växande krav på prestanda. Det nya labbet kommer att bli helt avgörande för vår förmåga att ge förutsättningar för forskning och utveckling i absolut framkant, säger Luke Hankin, chef för labbet.

Nära Max IV och ESS

Bygget av NanoLab Science Village beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor. Nästa steg efter upphandlingen kommer att bli en detaljförhandling om byggnadens utformning i relation till kostnaden. Finansieringen är inte klar ännu, och under tiden fortsätter NanoLunds och universitetets ansträngningar att säkra finansieringen för både byggnad, utrustning och drift.

– Detta är ett inriktningsbeslut och dessutom ett första steg att etablera Lunds universitet på Brunnshög. Någon måste leda för att få rull på detta, men det krävs att vi arbetar med finansieringen på många fronter, säger Viktor Öwall.

NanoLab Science Village kommer att lokaliseras i omedelbar närhet till Max IV och på gångavstånd till ESS. Labbet kommer bland annat att tillverka avancerade material – ett viktigt komplement till Max IV och ESS som handlar om att undersöka och karakterisera material (som kommer från andra delar av världen).

– Ett mål är att kunna genomföra unika experiment som kräver provpreparation omedelbart före experiment, kanske i flera omgångar. Dessutom vill vi kunna tillgodose behoven för både provpreparation och komplementär karakterisering åt de tusentals gästforskare som varje år kommer att komma till Max IV och ESS, säger Heiner Linke, föreståndare för NanoLund.

Läs originalartikeln Viktigt steg för nytt NanoLab på Science Village i Lund lu.se.

Artikel av Jonas Andersson, kommunikatör LTH och pressansvarig Sektionen kommunikation

mars 12, 2020

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SVS  

Hänt under hösten 2019: 

 • Universitetsstyrelsen godkände i september projektgruppens handlingsplan och fattade två beslut gällande det fortsatta etableringsarbetet i Science Village Scandinavia. Dessa beslut kan sammanfattas med följande:
  1) projektgruppen ska presentera ett lokalprogram för universitetsstyrelsen i december 2020, som ska ligga till grund för upphandling av hyresvärd,
  2) projektgruppen ska ta fram underlag så att styrelsen senast juni 2020 kan ta ett beslut om verksamhetens etablering i SVS även kan ske med grundutbildning.
  Läs mer om detta i SVS-bloggen

 • Under hösten har projektgruppen kontinuerligt haft möte med representanter från verksamheten för att verksamhetsbeskrivningar. Arbetet görs tillsammans med representanter från LU byggnad som har i uppdrag att ta fram ett lokalprogram.

 • Övriga möten:
  – Peter Honeth, som fått i uppdrag att driva frågan om finansiering och framtidsstrategi av MAX IV, besökte projektgruppen i oktober. Syftet var dels att få information om hans uppdrag och dels att diskutera möjligheter till finansiellt stöd på nationell nivå för universitetets etablering i SVS.
  – Michael Salter, projektledare från RISE, besökte projektgruppen i november och berättade om ProNanos pilotprojekt. Projektgruppen och RISE kommer i fortsättningen att hålla varandra informerade om projekten.
  – Mats Benner, professor och ansvarig för RQ20 – kvalitetsutvärdering av forskning vid Lunds universitet, informerade om projektet och diskuterade eventuella kopplingar till SVS-projektet.
  -Tim Ekberg, avdelningschef på Planering, informerade om ”Verksamhetsplan och resursfördelning 2020”, beslutad av universitetsstyrelsen i oktober. På sidan 18 finns information om de gemensamma medel som kommer att tillföras berörda verksamheter som planerar etablering i SVS.

 • Professor Jan-Olle Malm fick i våras ett uppdrag av projektgruppen att utreda vilka utbildningar på grundläggande nivå, kopplade till den verksamhet som planerar en etablering, som kan komma att beröras. Rapporten levererades i november som ett underlag/arbetsmaterial till projektgruppen. Delar av rapporten kommer att ligga till grund för en konsekvensanalys i vilken omfattning utbildning kan förläggas i SVS. Resultatet ska redovisas till universitetsstyrelsen i juni då man ska fatta beslut om en etablering också kan ske med utbildning på grundläggande nivå och i vilken omfattning.

 • Rapporten om scenario 2 och 3 (se ovan) presenterades för studentkårsrepresentanter från LUNA och TLTH den 4 december. Diskussioner med kårerna kommer att fortsätta under våren för att komplettera underlaget.

 • Den 5 december höll projektgruppen ett möte med representanter från de verksamheter som i nuläget arbetar med sina respektive verksamhetsbeskrivningar. På mötet visades ett första utkast till lokalprogram och gemensamma funktioner som reception, bibliotek, verkstäder, mötesplatser och studentfaciliteter diskuterades. I december 2020 ska ett fullständigt lokalprogram presenteras för universitetsstyrelsen.

 • Rektor har beslutat att en arbetsgrupp ska ta fram en gemensam vision för Lunds universitets etablering i Science Village Scandinavia. Prorektor Sylvia Schwaag Serger leder arbetsgruppen. Visionen ska avrapporteras till rektor senast 31 mars 2020.

Mer om arbetet kring SVS:

Mer om nyhetsbrevet:

 • Detta nyhetsbrev är ett led i att göra arbetet kring SVS-etableringen mer synligt och nå fler intressenter. Projektgruppen planerar att skicka ut nyhetsbrev med några månaders mellanrum. Detta kompletteras med regelbundna blogginlägg. Du är välkommen att prenumerera på inlägg, se längst ned på sidan, för att ta del av kommande nyhetsbrev och blogginlägg.
december 10, 2019

Inlägget postades i

Nyhetsbrev

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vattenhallen siktar på en framtid på Brunnshög

Monica Almqvist,
Monica Almqvist är verksamhetschef för Vattenhallen Science Center. Foto:Jenny Loftrup

Artikel först publicerad i Lunds universitets magasin (LUM) 7 november 2019.

– Det finns inte plats för två science center i Lund, så vi hoppas att planen är att bygga ett brett vetenskapscentrum på Brunnshög som inte bara fokuserar på MAX IV och ESS.

Det säger Monica Almqvist, verksamhetschef för Vattenhallen Science Center, som nyligen firade firade sin tioårsdag med bland annat vetenskapscirkus och fågelholksbygge. Under Kulturnatten invigdes ett nytt upplevelserum för de allra yngsta och en utställning om jordens klimathistoria.

Nytt större Science Center planeras i Science Village 

Mellan MAX IV och ESS, i området som kallas Science Village Scandinavia, planeras för ett uppskalat science center. Bolaget Science Village Scandinavia AB har som huvuduppgift att göra marken redo för bebyggelse och att sälja byggrätterna. Men de ska också arbeta för att uppföra det nya science centret.  Representanter från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten är delaktiga i processen för att innehållet och värderingarna som idag finns Vattenhallen ska tas tillvara även vid ett science center på Brunnshög.

– Ett science center i Lund behöver vara väl förankrat i universitetet, annars blir det konstigt, menar Monica Almqvist och hänvisar till att de tjugo science centers som finns i Sverige alla på sitt sätt bottnar i sin stad eller region – antingen det handlar om textilier på Navet Science Center i Borås eller gruvdrift och skog på Teknikens Hus i Luleå.

– I Lund har vi ett av Skandinaviens största universitet och vikten av att forskningsresultat når allmänhet och beslutsfattare blir allt större, inte minst med tanke på klimatförändringar och den digitala samhällsomvandlingen.

Vattenhallen startade som rekryteringsprojekt 

Monica Almqvist har varit med sedan Vattenhallen startade. Det började som ett rekryteringsprojekt 2006, då studenterna slutade söka sig till bland annat elektroteknikprogrammet till följd av den stora IT-kraschen år 2000. Monica Almqvist var programledare för elektroteknikprogrammet 2006–2010.

– Det blev kris i E-huset när antalet studenter sjönk från 180 till 70 i den nya årskullen och vi undrade varför de unga inte längre var nyfikna på elektroteknik, säger hon.

För att öka intresset för utbildningarna började de bjuda in skolklasser som fick komma och göra studentledda experiment. Med stort stöd av LTH:s förre rektor Anders Axelsson och tillsammans med universitetskollegor, personal och studenter har Vattenhallen sedan vuxit till en mötesplats för för akademi, skola, allmänhet och näringsliv som tar emot cirka 45.000 besökare per år.

Firade 10 år med två nya utställningar

När Vattenhallen firade tioårsjubileum invigdes det nya barnrummet för de allra minsta. Där kan de klättra in i ett hjärnkontor där de kan kommunicera med de fem sinnena i form av stora 3D-modeller i trä av öga, öra, näsa, tunga och fingrar.

  – Nu finns det något roligt att göra för alla småsyskon samtidigt som kunskap om hjärnans betydelse och behov lyfts för både stora och små, säger hon.

Den andra nya utställningen är riktad mot ungdomar och vuxna och handlar om jordens klimathistoria. En av huvudattraktionerna är en iGlobe – en klotformad projektor, som visar olika skeenden på jorden, till exempel isens utbredning 21.000 år tillbaka och 8.000 år framåt i tiden. Den utställningen har skapats tillsammans med forskarmiljöerna BECC och MERGE.

Att innehållet på Vattenhallen, som hela tiden förnyas, kommer inifrån universitetet, från forskare och studenter är något Monica Almqvist är stolt över. Nytt för nästa år är att Vattenhallen startar en filial på Campus Helsingborg som till en början kommer att fokusera på programmering.

  Monica Almqvist arbetar för att alla fakulteter ska finnas representerade på Vattenhallen. Men framtiden är som sagt inte glasklar.

– Det finns fina möjligheter i Science Village, men det har varit en lång resa att inse att vi kanske inte ska fortsätta att växa och utvecklas här, säger hon och syftar på den nu vilande visionen om en kraftigt utbyggd Vattenhall på LTH:s campus.

Läs artikeln på lu.se.

november 12, 2019

Inlägget postades i

Byggnader Etablering på Brunnshög

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lägesrapport för LU@SVS

Tiden går och arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village fortsätter. Projektgruppen, som tillträdde i början av 2019, gavs i uppdrag att till Universitetsstyrelsens sammanträde i september presentera en handlingsplan för etableringsarbetet. Vi bifogade också en rapport om projektgruppens arbete fram till september.

Ladda ned Handlingsplan med bilagor (PDF)

Ladda ned Rapport om projektgruppens arbete VT2019 (PDF)

Universitetsstyrelsen godkände handlingsplanen och fattade två beslut i frågan (se paragraf 6 i Universitetsstyrelsens protokoll STYR2019/1579): 

1. Projektgruppen får i uppdrag att för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd i samband med styrelsens decembermöte 2020 (det är värt att poängtera att det inte självklart blir Akademiska hus som blir hyresvärd). Hur denna process ska ske, finns relativt detaljerat beskrivet i handlingsplanen, vilken följer den process som LU Byggnad använder sig av vid upphandling av nya lokaler. Startpunkten för arbetet innebär att berörda grupperingar producerar verksamhetsbeskrivningar. Arbetet påbörjades i våras och kommer att fortsätta minst året ut. Dessa enskilda verksamhets-beskrivningar kommer att i en iterativ process utmynna i ett lokalprogram. Programmet kommer att behöva diskuteras gemensamt och vi planerar bland annat en workshop senare i höst.

2. Det andra styrelsebeslutet rör frågan om en etablering utan utbildning på grundnivå (men viss utbildning på avancerad nivå) eller en etablering som också omfattar utbildning på grundläggande nivå. Här blev styrelsens beslut att senast juni 2020 leverera ett underlag inför beslut om en etablering av utbildning på grundläggande nivå ska ske och i så fall i vilken omfattning. I denna komplexa fråga arbetar projektgruppen tätt tillsammans med studentkårsrepresentanter.

Ladda ned Universitetsstyrelsens protokoll och bilagor (PDF-portfölj 3,2 MB)

En synpunkt som kommit fram under vårt arbete rör den interna kommunikationen om LUs planer för SVS, inte bara mot de som är direkt berörda.

Det är genuint svårt att nå ut med information inom en så stor och komplex organisation som LU, men ändå är det viktigt att detta görs så bra som möjligt. I dialog med kommunikatörer vid LU planerar projektgruppen att intensifiera kommunikationen om arbetet med SVS-projektet.

Slutligen, vårt uppdrag är i korthet formulerat som etablering av verksamhet på Brunnshög. Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) betyder etablera: inrätta, upprätta, få till stånd. Den triviala tolkningen är att se till att de verksamheter som berörs får tak över huvudet i Science Village. Men vi bör också se detta som ett tillfälle att utveckla verksamheten och skapa ett mervärde för Lunds universitet.

Det är också viktigt att möjligheterna, som de stora anläggningarna erbjuder, kan maximeras för LU. Här kan projektgruppen bidra med ett helikopterperspektiv. Det är rimligt att tänka sig att på sikt kommer alltmer verksamhet gravitera mot SVS så att den intellektuella miljön på SVS kan fortsätta att utvecklas.

SVS ger en möjlighet till en dynamisk utveckling av LU. Det är komplext men möjligheterna som SVS ger får inte slarvas bort.

Olle Söderman, projektledare

Utdrag från Universitetsstyrelsens protokoll STYR2019/1579:

Utdrag ur Universitetsstyrelsens protokoll paragraf sex.

november 4, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Video: Lundagård till SVS

Följande video visar Kunskapsstråkets väg, från Lundagård upp mot Science Village Scandinavia. Filmen, ca 1 minut lång, ger en uppfattning om byggnader vari LU har verksamhet och en visionsbild över hur Science Village Scandinavia, inramat av MAX IV och ESS, kan komma att se ut i framtiden. Klippet ger även en bild av framtida Brunnshög.

Videon har tagits fram av projektgruppen tillsammans med Science Village Scandinavia AB och Benjamin Walfridzon, visualiserare.

maj 24, 2019

Inlägget postades i

Byggnader Science Village

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg