Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Ordlista: termer i etablerings- och byggprocessen

Välj term i listan nedan för att gå direkt till rätt stycke, eller scrolla ner för att se alla termer i bokstavsordning. Listan fylls på efterhand som nya ord blir aktuella i processen.

B

F

G

H

I

L

M

P

R

S

U

V


B


Bygghandling

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: construction documents

Beskrivning: Bygghandlingen innebär ett underlag med ritningar som beskriver hur byggnaden ska utformas detaljerat och tekniskt och är en instruktion till byggentreprenörerna hur huset ska uppföras.
De utgör också ett underlag för upphandling av entreprenörer och leverantörer. Därför benämns
bygghandlingar förfrågningsunderlag då de används som underlag för en kostnadsförfrågan.


Byggnadspåverkande utrustning

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: fixed equipment

Beskrivning: Laborativ verksamhet har ofta utrustning som har en stor påverkan på lokalerna. Uppgifter om utrustning och maskiner behöver tas fram och samordnas parallellt med den övriga inrednings- och byggplaneringen. Se även rumsfunktionsprogram.

tillbaka till toppen av sidan


FFörfrågningsunderlag

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: request documents

Beskrivning: Bygghandling kompletterad med de förutsättningarna som ska gälla för upphandling av byggentreprenad.


Förstudie

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: feasibility study

Beskrivning: Förstudien innebär att en arkitektskiss som översiktligt uppfyller lokalprogrammets ytor och krav tas fram. Typen av lokaler och omfattningen av projektet bestämmer vad som bör inkluderas i en förstudie men vanligt är att den innehåller: byggnadens planlösning, byggnadens mått och placering, en skiss på byggnadens exteriör och eventuellt en interiörbild.


Beslut om förstudie

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: När lösning valts och finansiering för nästa steg finns, tas ett beslut om förstudie. Ofta innebär det att en arkitekt får i uppdrag att ta fram ett skissförslag. Om upphandling enligt LOU krävs fattas istället ett beslut om att ta fram upphandlingsunderlag och genomföra upphandling.

tillbaka till toppen av sidan


G


Genomförandebeslut

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: När verksamheten godkänt systemhandlingen och hyresvärden meddelat hyran för projektet fattas ett genomförandebeslut om att genomföra byggprojektet.

tillbaka till toppen av sidan


H


Hyresvärdsupphandling

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: landlord procurement

Beskrivning: Enligt lagen om offentlig upphandling är universitetet skyldiga att upphandla hyresavtal om inte undantag kan åberopas. Undantag kan vara en till- och ombyggnad av en redan inhyrd lokal. Om en ombyggnad eller nybyggnad är föremål för en LOU-upphandling tar den ofta längre tid än en ombyggnad där undantag kan åberopas. Det går inte att avbryta en upphandling hur som helst, men ofta utformas den med möjlighet att avbryta om projektet beräknas bli för dyrt. Nedlagda kostnader för en avbruten upphandling betalas av verksamheten.

tillbaka till toppen av sidan


I


Fast inredning

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: fixed furniture

Beskrivning: Inredning som kräver byggåtgärd och som behöver behöver samordnas parallellt med den övriga byggplaneringen, exempelvis dragskåp, dragbänkar, kemikalieskåp, kyl/frys och diskmaskin (ej mikrovågsugn) i pausrum inkl fast monterade stolar, bänkar och bord i hörsalar. Se även rumsfunktionsprogram.


Inriktningsbeslut

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: När verksamheten godkänt programhandlingen och den bedömda hyresnivån för projektet fattas ett inriktningsbeslut om att gå vidare med projekteringen och beställa systemhandling.

tillbaka till toppen av sidan


L


Lokalprogram

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: premises programme

Beskrivning: Lokalprogrammet sammanställs utifrån verksamhetsbeskrivningen och beskriver de lokaler som verksamheten behöver: antal rum, dess typ och funktion och ungefärlig storlek. Lokalprogrammet utgör underlag för projekteringen och för att göra en preliminär uppskattning av hyresnivån. Lokalplanerare upprättar lokalprogrammet i samverkan med representanter från verksamheten. Programmet ska godkännas av verksamhetens styrgrupp. Efter styrgruppens godkännande av lokalprogrammet används detta för fortsatt projektering under byggprocessens olika skeden.


LOU – Lag om offentlig upphandling

På engelska: Swedish Public Procurement Act

Beskrivning: Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras över en bestämd summa för att intresserade företag ska beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs ska vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen ska ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som ska ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget.

tillbaka till toppen av sidan


M


MBL – Lag om medbestämmande i arbetslivet

På engelska: Employment (Co-Determination in the Workplace) Act

Beskrivning: De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna. Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut.

Lunds universitet har kollektivavtal med Saco-S, OFR/S och Seko och det är dessa fackliga organisationer vi är skyldiga att fortlöpande informera och förhandla med. Förhandlingar enligt MBL kan föras i olika syften. Inom Lunds universitet förhandlas olika frågor på olika sätt och delegationsordningen reglerar vem som får företräda myndigheten i olika typer av förhandlingar. Läs mer på HR-webben.

tillbaka till toppen av sidan


P


Programhandling

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: programme documents

Beskrivning: Programhandling innebär ett underlag med ritningar som redovisar rätt rum på rätt plats med rätt funktion. Under programhandlingsfasen fastställs verksamhetens funktionskrav och projektets ekonomiska förutsättningar utreds. Grundläggande beslut om byggnadens storlek och tekniska standard fattas. Programhandlingen är en sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut om fortsatt projektering. Detta skede innebär sista möjligheten för verksamheten att lämna större synpunkter på utformning och omfattning.


Beslut om programhandling

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: När verksamheten beslutat om vilken lösning de vill gå vidare med och när finansiering för denna är klar tas ett beslut om att beställa programhandling. Verksamheten garanterar betalning av
programhandlingen. Om programhandlingen leder till fortsatt projektering och hyresavtal ingår denna kostnad i den framtida hyran.

tillbaka till toppen av sidan


R


Rumsfunktionsprogram (RFP)

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: room data sheet

Beskrivning: RFP står för rumsfunktionsprogram, ett dokument som tas fram för varje enskilt rum eller funktion i byggnaden. Rumsfunktionsprogrammet är den handling där alla krav specificeras. RFP beskriver vad rummet ska användas till, hur många personer som ska vistas där, vilka funktioner rummet ska ha och om det finns särskilda krav på lokalernas utformning, inredning och utrustning, installationer, ytskikt eller övriga tekniska krav. Laborativ verksamhet har t.ex. ofta speciell utrustning med stor påverkan på lokalerna och dess inredning (se även byggnadspåverkande utrustning och fast inredning). Uppgifter om utrustning och maskiner behöver tas fram och samordnas parallellt med den övriga inrednings och byggplaneringen. Rumsfunktionsprogrammet används som underlag för projekteringen under hela projekteringstiden och ligger till grund för den totala utformningen av lokalen samt för kalkylering av och anskaffningen av utrustning. RFP ska vara klar innan systemhandling påbörjas men kan behöva justeras under projektet.

tillbaka till toppen av sidan


S


Sambandsschema

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: relationship chart

Beskrivning: Vid mer komplexa lokaler kan lokalprogrammet behöva kompletteras med ett sambandsschema som översiktligt redovisar hur olika rum och funktioner är kopplade till varandra och vilka behov av närhet, koppling eller avstånd som finns inom lokalbehovet.


Systemhandling

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: project planning documents

Beskrivning: I detta skede utreds vilka tekniska system, material med mera som utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild. Systemhandlingen innebär ett underlag med ritningar som ger en bild av den planerade byggnaden, dess konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem, och ligger till grund för en kostnadskalkyl och hyresavtal.

tillbaka till toppen av sidan


U


Beslut om upphandling

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: När upphandlingsunderlag med lokalprogram och RFP:er tagits fram och upphandlingsalternativ valts fattas ett beslut om att genomföra upphandling.


Utredningsbeslut

ur byggprocessen i 9 steg

Beskrivning: Efter en första bedömning om projektet är realiserbart tas ett utredningsbeslut fram. Beslutet innehåller bland annat projektbeskrivning, målbild, om möjligt uppskattad hyresförändring och eventuell utredningskostnad.

tillbaka till toppen av sidan


V


Verksamhetsbeskrivning

ur byggprocessen i 9 steg

På engelska: activity descriptions

Beskrivning: En förutsättning för bra lokalförändringar är en tydlig verksamhetsbeskrivning som beskriver behov och önskemål. Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla en kort presentation av verksamheten, nulägesbeskrivning av lokalbehovet och framtida behov. Den ska också innehålla kvantitativa uppgifter som t ex antal anställda, antal studenter etc. Verksamhetsbeskrivningen upprättas av verksamheten. LU Byggnad har tagit fram en mall för att underlätta arbetet.

tillbaka till toppen av sidan