Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Om lokalprogrammet för Etapp 2

Förklaring till ovan illustration finns längre ned på sidan. Illustration av White arkitekter.

I december 2023 lämnade projektgruppen för Science Village-etableringen (Etapp 2) in ett lokalprogram för samlokaliseringen av fysiska institutionen, större delarna av kemiska institutionen och delar av Elektro- och informationsteknik (EIT), även kallad scenario 5 / Etapp 2. Lokalprogrammet har tagits fram tillsammans med White arkitekter.

Lokalprogrammet är en beskrivning av vilka lokaler och funktioner som krävs för att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt i framtiden. Det består av tre delar: en beskrivning av den framtida organisationen (verksamhetsbeskrivning), en lista över olika rum och deras användning (lokalförteckning), samt illustrationer som visar hur dessa rum ska placeras för att fungera på ett bra sätt (sambandsscheman).

Lokalprogrammet är ett omfattande dokument på nästan 40 sidor och med 10 bilagor. Information till lokalprogrammet har kommit från berörda verksamheter samt från involverade studenter via studentkårerna LUNA och TLTH och andra externa experter.

Lokalprogrammet ger en grundbeskrivning som framtida fastighetsägare kan använda för att ta fram förslag på olika typer av byggnader och kostnader. Trots att ett betydande arbete redan har utförts, är det viktigt att komma ihåg att det finns ett ännu större arbete framöver.

Nästa steg

Genom lokalprogrammet har projektet nu en tydlig beskrivning av organisationen och lokalerna inför samlokaliseringen. Nästa steg är att utvärdera lokalprogrammet och bland annat utarbeta ett rumsfunktionsprogram där man specificerar detaljerade krav för varje rum, inklusive tekniska aspekter och andra detaljer. Projektgruppen kommer även ta fram ekonomiska kalkyler för etableringen. Olika möjligheter och alternativ utreds för att ringa in den exakta omfattningen och behoven.

Utvärderingen följs av en förstudie där volymstudier och lokalprogrammet arbetas samman och blir mer och mer konkret. Detta arbete kommer att pågå från hösten 2024 och in i 2025. Det övergripande målet är att sammanställa och presentera ett upphandlingsunderlag för hyresvärdarar inför sommaren nästa år (2025).

Vill man läsa programmet i sin helhet kan man mejla lusciencevillage@science.lu.se. Lokalprogrammet är främst ett arbetsdokument som hela tiden utvecklas och bearbetas, och är främst relevant för direkt berörda inom verksamheten och studenter med insyn i arbetet.

Om illustrationen

Bilden ovan utgör omslaget till lokalprogrammet för Etapp 2 och visar Lunds universitets vision för att integrera MAX IV i söder och ESS i norr med Science Village genom ett grönt promenad- och cykelstråk genom hela området. De byggnader som är markerade i gult representerar en potentiell plats för universitetets Etapp 2. Det är viktigt att notera att utseendet på byggnaderna inte är fastställt. Illustrationen är skapad av White arkitekter.