Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Vanliga frågor och svar om Lunds universitets Science Village-etablering

Vad är Science Village, Brunnshög?

Science Village ligger i Brunnshög, ett område omfattande 2 250 000 kvadratmeter i norra Lund. Inom detta område har en ny bostadsdel med parker och faciliteter utvecklats, och det är även här MAX IV och ESS finns belägna. Ett område på 180 000 kvm mellan anläggningarna kallas för Science Village, vilket framför allt kommer att bebyggas med lokaler avsedda för verksamheter inom forskning, utbildning och innovation. Marken ägs av Science Village Scandinavia AB, ett bolag som i sin tur ägs av Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet.

Mer information om Brunnshöglund.se/brunnshog/
Mer information om Science VIllage Scandinavia ABsciencevillage.com

Varför etablerar sig Lunds universitet i Science Village?

Lunds universitets mål med att etablera sig i Science Village är att skapa nya samarbeten och synergier inom forskning, utbildning och samverkan genom att samlokalisera olika verksamheter och dra nytta av närheten till de moderna forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

När förväntas Lunds universitet vara etablerat och inflyttat i nya lokaler i Science Village?

Enligt den nuvarande tidsplanen för Etapp 1, förväntas Nanolab Science Village vara redo för inflyttning omkring år 2028 (detta datum kan vara föremål för ändringar) i nybyggda lokaler.

Etapp 2 innebär etablering av fysiska institutionen, större delar av kemiska institutionen, samt delar av elektro- och informationsteknik (EIT) i Science Village. Dessa verksamheter förväntas samlokalisera och påbörja inflyttning ungefär år 2030 (med möjlighet till ändringar) i nybyggda lokaler. Totalt rör det sig om verksamhet som idag bedrivs på ca. 40 000 kvadratmeter. Inga beslut om omfattning av verksamhet som ska etableras i området har ännu tagits.

Hur är arbetet med etableringen av Lunds universitet i Science Village organiserat?

För Nanolab Science Village, Etapp 1, finns en projektorganisation och en styrgrupp – mer detaljer finns att läsa härlusciencevillage.blogg.lu.se

Inom Etapp 2 finns en verksamhetsprojektgrupp på fakultetsnivå som arbetat (under 2023) med att ta fram ett första gemensamt lokalprogram för den nya verksamheten. Lokalprogrammet beskriver både framtida kärnverksamhet och behovet av nya lokaler. Utöver detta arbete ansvarar en övergripande styrgrupp, med vicerektor med ansvar för campusutvecklingen Per Mickwitz som ordförande, för den övergripande samordningen av etableringsarbetet, för både Etapp 1 och Etapp 2. En fakultetsbaserad styrgrupp är också etablerad och ansvarar för överinseendet av verksamhetsutvecklingen inom de berörda institutionerna och besitter detaljerad kunskap om deras specifika behov. Den tar även ställning i komplexa verksamhetsfrågor. Denna styrgrupp leds av Annika Mårtensson, vicerektor för hållbar campusutveckling och breddad rekrytering vid LTH.

Mer information om organisationen Etapp 2 och etableringen i Science Village finns här lusciencevillage.blogg.lu.se

Hur stora lokaler förväntas Lunds universitet ha i Science Village?

Nanolab Science Village kommer att ha en yta på totalt 5 700 kvm, med 4 800 kvm mycket specialiserade lokaler, varav 1 400 kvm vibrationskontrollerat renrum.

Enligt beslutet “Fortsatt utredning inför etablering i Science Village” (STYR 2022/1713) kommer arbetet med naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s etablering i Science Village Etapp 2 att vägledas av att den nuvarande ytan bör vara mindre än dagens cirka 40 000 kvadratmeter för verksamheter som ingår i scenario 5. En exakt yta har ännu inte fastställts.

Var förväntas Lunds universitet etablera verksamhet i Science Village?

Placeringen av Nanolab Science Village är fastställd (se områdeskarta nedan). Platsen för verksamheten inom Etapp 2 är ännu inte ännu beslutad, men nedan område undersöks som potentiell plats för Lunds universitet övriga planerad verksamhet.

Finns ett lokalprogram för Etapp 2?

Ett första lokalprogram för Etapp 2 lämnades in till rektor årskiftet 2023. Under 2024 kommer detta lokalprogram att genomgå omarbetningar och volymstudier göras utifrån avsedd placering tillsammans med övergripande planritningar eller så kallade blockplaner samt beräkningar av ungefärliga hyresnivåer.

När blir det aktuellt med upphandling av hyresvärd?

Genom rektorsbeslutet från december 2023 har universitetet fastställt en preliminär tidplan för Etapp 2, där lokalprogramsbearbetning förväntas pågå fram till hösten 2024 och förstudien beräknas vara klar våren 2025. Det övergripande målet är att upphandlingsunderlaget för hyresvärd ska kunna sammanställas sommaren samma år. 

Nanolab Science Village ligger här längre fram i processen och är igång med att upphandla hyresvärd redan. Läs mer här: Nästa milstolpe för universitetets väg till Science Village: hyresvärd sökes – lu.se/artikel

Finns det tillräckliga ekonomiska medel och resurser för att etablera naturvetenskapliga fakulteten och LTH i Science Village?

Universitetet hyr sina lokaler och tar därmed inga större lån eller skuldsättningar. Lunds universitetet arbetar även med långa perspektiv så vad räntan och byggkostnaderna är just nu har mindre betydelse. Det som är viktigare är vad kostnaderna kommer att vara när det blir aktuellt att upphandla någon för att bygga.

Lunds universitet måste även noga avväga dessa kostnader mot de potentiella vinningar som en etablering i området kan innebära. Samarbetsmöjligheter och synergier med forskningsinstitut, företag och andra organisationer som väljer att närvara i Science Village utgör en värdefull komponent. Att inte ta steget till etablering skulle likväl medföra kostnader, inklusive renoveringskrav för befintliga strukturer samt förlorade chanser till värdefulla samarbeten som i sig kan generera extern finansiering genom forskningsbidrag.

Vad är preliminär kostnadsuppskattning för Nanolab Science Village?

På samma sätt som för övriga lokaler kommer universitetet att hyra Nanolab Science Village. En grov initial uppskattning av byggkostnaderna är cirka 500 MSEK. För närvarande är det omöjligt att fastställa den framtida hyreskostnaden.

Vad är beräknad kostnad för Lunds universitets insatser i etableringsarbetet, Etapp 2?

Det är för tidigt i processen för att kunna ange hyreskostnader för kommande byggnader som ska husera verksamhet från universitetet, samt de exakta kostnaderna för dessa byggnaders konstruktion. Under hösten 2023 genomförs en första grov beräkning av den förväntade framtida hyreskostnaden.

Förväntas Lunds universitet erbjuda utbildningar i Science Village?

Ja, naturvetenskapliga fakulteten och LTH förväntas erbjuda utbildning på både grundläggande och avancerad nivå i Science Village. Framförallt kommer området att ha utbildningar inom kemi och fysik, men det utesluter inte att andra typer av kurser schemalägger utbildningsmoment i samma lokaler.

Planeras det för annan universitetsverksamhet i Science Village utöver det som planeras som del av Etapp 1 och 2?

Inga beslut har fattats för närvarande, men Lunds universitet arbetar för att säkerställa att det finns utrymme för expansionsmöjligheter.