Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Uppdatering angående Lunds universitets Science Village-etablering (Etapp 2)

Science Village
Image from Science Village, the Tram and Space in the background. Image: C. Schubert

This blog post in English.

Vad har hänt sedan lokalprogrammet för Etapp 2 skickades in till rektorn i december?

Sedan januari har projektgruppen tillsammans med White Arkitekter arbetat intensivt med att utvärdera lokalprogrammet. Under våren har fokus varit på de tre prioriteringsområden som nämns i programmet. Arbetet har främst handlat om att bedöma dessa områden med avseende på kostnad, genomförbarhet och förmågan att uppnå uppsatta effektmål för etableringen i Science Village.

De tre prioriteringsområdena finns beskrivna mer detaljerat längre ned och i lokalprogrammet, men kan sammanfattas som följer:
> Prio 1: Hela lokalprogrammet för Scenario 5 placeras i Science Village, enligt tidigare kommunikation.
> Prio 2: Endast 10% av Scenario 5 placeras i Science Village och fysiska institutionen föreslås att istället vara på (förslagsvis) Kemicentrum.
> Prio 3: Cirka 50% av lokalprogrammet placeras i Science Village medan resten av verksamheten flyttas till (förslagsvis) Kemicentrum.

De prioriterade områdena, förutom Prio 1, är teoretiska (m.a.o hypotetiska) och avsikten är att använda dem som grund för att jämföra olika kostnadsalternativ. Detta är särskilt viktigt om Prio 1, det vill säga fullständig etablering i Science Village enligt Scenario 5, skulle visa sig vara ekonomiskt ogenomförbart.

White Arkitekter har varit en central del i utvärderingsarbetet genom att genomföra analyser av olika alternativ. Genom workshops med verksamheten har White Arkitekter och projektgruppen säkerställt att alla perspektiv beaktas. Deras expertis och erfarenhet har varit ovärderlig i detta arbete.

Projektgruppen planerar att fortsätta utvärderingsarbetet under hösten och att fortsätta diskussionerna med ledningarna vid LTH och naturvetenskapliga fakulteten, samt med verksamheten.

Finns det några resultat att dela med sig av?

Efter vårens arbete har projektgruppen kommit fram till att det inte är praktiskt genomförbart att fortsätta med “Prio 3”. Att förflytta hälften av Scenario 5 till Science Village och resten till Kemicentrum skulle resultera i för lite aktivitet i Science Village och riskera att etableringen endast blir ett forskningsinstitut, vilket inte överensstämmer med visionen om ett levande campus för både anställda och studenter.

Som ett alternativ har projektgruppen börjat utveckla “Prio 0”, där en ombyggnad av nuvarande Fysicum och en uppgradering av Kemicentrum övervägs. Även detta är ett hypotetiskt alternativ för att kunna jämföra kostnader och säkerställa att lokalerna stödjer verksamhetsmålen på lång sikt.

Den fortsatta utvärderingsprocessen kommer att innebära att alternativen Prio 0, Prio 1 och Prio 2 studeras. Detta ska ge ett underlag för det kommande beslutet om etablering och samlokalisering av verksamheterna. Resultatet av utvärderingen kommer att leda till en rekommendation för val av plats, eventuella justeringar av det nuvarande lokalprogrammet samt identifiering av viktiga frågor och behov av ytterligare undersökningar för att driva arbetet framåt.

Projektgruppens arbete med rumsfunktionsprogrammet

En annan viktig del av arbetet är att formulera ett rumsfunktionsprogram, vilket är grundläggande vid upphandlingen av ett byggprojekt. Detta arbete pågår samtidigt som utvärderingsarbetet.

Rumsfunktionsprogrammet är en detaljerad beskrivning av kraven för varje rum. Det visar hur rummen ska användas och fungera, samt eventuella krav på utrustning och möblering som till exempel om är svår att få in, om det går att flyttas eller behöver bytas ut.

Vissa uppgifter samlades redan in under hösten i samband med lokalprogrammet. Projektgruppen bearbetar nu dessa uppgifter och överför dem till ett system som arkitekter kan använda i planeringsarbetet eller för att sortera relevant information.

De senaste tillskotten till projektgruppen, Herwig Schüler från kemiska institutionen och Per Eng-Johnsson från fysiska institutionen, tillsammans med byggprojektledare Joanna Oberda, kommer att ta hand om detta arbete och snart kontakta ansvariga inom verksamheten för att få in viktig information om alla typer av lokaler och labb samt behov av utrustning.

Rumsfunktionsprogrammet kommer att vara avgörande oavsett vilken väg vi väljer att gå och kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningar.

Finns där något att säga om planprogrammet för hela Science Village?

Det är Lunds kommun som ansvarar för planprogrammet för hela området. Genom ett planprogram ska lämpligheten av olika tänkta byggnader och projekt bedömas, samt områdets utveckling i ett större sammanhang studeras. Lunds kommun har, med anledning av Frielektronlasern, högre exploateringsgrad samt ändringar av föreslagna trafiklösningar, valt att utforma ett nytt planprogram för området under våren. Planprogrammet är en viktig del av processen och löper parallellt med projektgruppens arbete.

Projektgruppen har bidragit med input och feedback för att säkerställa att planprogrammet motsvarar universitetets visioner och behov. Programmet kommer att lämnas in till byggnadsnämnden i juni, förhoppningsvis med universitetets input. Projektgruppen ser fram emot att fortsätta arbetet med att skapa en innovativ miljö för forskning och utbildning i Science Village.

Ovan gav en kortfattad inblick i det pågående arbetet kring universitets etablering i Science Village. Fortsätt följa oss på bloggen för att hålla dig uppdaterad om framsteg och kommande informationstillfällen.


Vilka är de alternativ som projektgruppen utvärderar tillsammans med White arkitekter?

Prio 0: Ett basalternativ utan samlokalisering  

För att kunna jämföra kostnader gör vi nu en hypotetisk undersökning av vad kostnaden blir om man inte genomför en flytt till Science Village, ett så kallat basalternativ. Rent underhåll av befintliga lokaler är inte lösningen utan en förnyelse och uppgradering behövs. Antagandet är att finnas kvar i befintliga lägen. Kemiska institutionen får sina behov tillgodosedda utan större påverkan på verksamheter i huset som inte ingår i Scenario 5. Fysicum byggs om rejält utifrån ett lokalprogram som projektgruppen och White arkitekter har tagit fram för kalkylarbetet.

Prio 1: Science Village 100%

Här placeras hela lokalprogrammet för Scenario 5 i Science Village, vilket innebär en satsning på förnyelse genom samlokalisering av fysiska och kemiska institutionen. Ytbehovet motsvarar ca 39 000 kvm LOA. I detta alternativ lämnas Fysicum samt delar av E-huset och Kemicentrum. Detta scenario bygger på flera antaganden om framtiden som står mer utförligt beskrivna i lokalprogrammet.

Prio 2: Kemicentrum 90% och Science Village 10% (infrastrukturalternativet)

I Prio 2 placeras bara 10% av Scenario 5 i Science Village. För att kunna  räkna på Prio 2 krävs ett antagande, vilket är att det är Nanoelektronik och nChrem som placeras i Science Village med ett ytbehov som uppskattas till totalt ca 4 000 kvm LOA. Resterande 90% av Scenario 5 skulle kunna placeras på olika sätt men i den här utredningen håller vi oss till syftet förnyelse genom samlokalisering och hypotesen är att  placera Fysiska institutionen vid Kemicentrum och integrera dessa med varandra till något nytt.

Prio 3: Kemicentrum 50% och Science Village 50%

I Prio 3 placeras ca 50% av lokalprogrammet i Science Village och antagandet utgörs av att det är Fysiska institutionen som etableras här, igen i enlighet med det existerande lokalprogram från 2021. Deras ytbehov uppskattas till totalt ca 29 000 kvm LOA enligt lokalprogram framtaget 2022. I detta alternativ sker ingen samlokalisering av institutionerna enligt scenario 5 och Kemicentrum lämnas utan åtgärd.

*LOA = ”Lokalarea”. Är ett mått på den totala användbara ytan i en byggnad. LOA inkluderar alla ytor som kan användas för olika ändamål, såsom kontorsutrymmen, laboratorier, korridorer och andra användbara ytor. Det används för att beräkna och planera användningen av byggnader.