Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Projektorganisation kring Science Village-etableringen, Etapp 2

Etableringsarbetet i Science Village är av stor strategisk betydelse för hela universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) väntas ha direkt verksamhet på området. Fakulteterna arbetar kontinuerligt med etableringen.

Lunds universitetet har sedan 2016 utrett en eventuell Science Village-etablering och vilka verksamheter som ska ingå. De senaste åren har flera steg tagits mot en etablering genom att ta fram en universitetsgemensam vision för universitetets närvaro i Science Village, samt klargöra vilka verksamheter som kommer att vara berörda av en framtida etablering. 

Utifrån detta bakgrundsarbete så står det klart att både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) väntas samlokalisera och etablera fysiska institutionen, större delen av kemiska institutionen och delar av Elektro- och informationsteknik (EIT) i området, även benämnt som Scenario 5 och Etapp 2. Därutöver väntas Nanolab Science Village att etablera sig i området som del av Etapp 1. 

Nästa fas i etableringsarbetet

Nästa fas i arbetet med att etablera verksamhet i Science Village är att utvärdera det lokalprogram som togs fram i december 2023 för Etapp 2 och genomföra en fördjupad utredning av lokalbehoven. Målet är att ta fram en förstudieskiss för att konkretisera lokalbehovet och möjliggöra en smidig övergång till nästa fas av projektet, vilket innebär upphandling av hyresvärd. 

Arbetet följer de riktlinjer som fastställdes i rektorsbeslut (STYR 2022/2785) från december 2023. Uppdraget tilldelades LU Byggnad i nära samarbete med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Ladda ned rektorsbeslutet på LU i Science Village-bloggen (PDF, ny sida, 468 kB, på svenska)

Organisation kring etableringen

Sedan januari 2023 har Naturvetenskapliga fakulteten och LTH bildat en styrgrupp för etableringsarbetet. Denna fakultetsbaserade styrgrupp ansvarar för överinseendet av verksamhetsutvecklingen inom de berörda institutionerna och besitter detaljerad kunskap om deras specifika behov. Den tar även ställning i komplexa verksamhetsfrågor. Verksamhetsstyrgruppen leds av Annika Mårtensson, vicerektor för hållbar campusutveckling och breddad rekrytering vid LTH, och kommer enligt rektorsbeslutet att fortsätta sitt uppdrag fram till 2025. 

Styrgruppen från centrala delarna av Lunds universitets fortsätter också sitt uppdrag och leds av Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling. Gruppen kommer att fortsätta ha övergripande ansvar och tillsyn över arbetet med Etapp 2, men uppdraget utökas till att även omfatta övergripande samordning av Etapp 1 och Etapp 2. Uppdraget kommer även att inkludera övervakning av förutsättningarna för universitetets etablering i Science Village utifrån kommunal och regional planering samt fastighetsägarens planering av området.

Medlemmar ur båda styrgrupper återfinns nedan, enligt beslut från Naturvetenskapliga fakulteten och LTH:s ledningar (STYR 2023/2842). 

Ladda ned beslutet från ledningarna vid naturvetenskapliga fakulteten och LTH på LU i Science Village-bloggen (PDF, ny sida, 220 kB, på svenska).

Projektarbete och tidplan kring etableringen

Projektgruppen arbetar med att vidareutveckla och utvärdera det lokalprogram för Etapp 2 som tagits fram. Parallellt pågår en kontinuerlig verksamhetsutveckling för att säkerställa att etableringen bidrar till strategisk utveckling av utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet, både för de verksamheter som kommer att lokaliseras i Science Village och de längs Sölvegatan. Detta omfattande arbete planeras att pågå över flera år framöver. Medlemmar ur projektgruppen listas nedan. 

Genom rektorsbeslutet har universitetet fastställt en preliminär tidplan för Etapp 2, där lokalprogramsbearbetning förväntas pågå fram till hösten 2024 och förstudien beräknas vara klar våren 2025. Det övergripande målet är att upphandlingsunderlaget för hyresvärd ska kunna sammanställas sommaren samma år. 

LU i Science Village-bloggen

Uppdateringar från Lunds universitets Science Village-arbete publiceras löpande på LU i Science Village-bloggen. Det finns möjlighet att prenumerera på blogginlägg.

Vanliga frågor och svar kring Science Village-etableringen (F&Q:s) på LU i Science Village-bloggen.

Medlemmar verksamhetsstyrgrupp

Annika Mårtensson, ordförande, vicerektor, LTH 
Per Persson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten 
Ola Wendt, prefekt, kemiska institutionen
Else Lytken, prefekt, fysiska institutionen
Två studentrepresentanter från Teknologkåren, LTH, och Naturvetarkåren (LUNA) / Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Medlemmar styrgrupp LU centralt 

Per Mickwitz, ordförande, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
Annika Olsson, rektor, LTH
Per Persson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten 
Malin Gülich, LU Byggnad 
Studentrepresentant 

Medlemmar projektgrupp Science Village-etableringen, Etapp 2 

Knut Deppert, projektledare
Charlotte von Brömssen, lokalplanerare och representant från LU Byggnad 
Joanna Oberda, byggprojektledare, LTH 
Cecilia Schubert, kommunikatör, naturvetenskapliga fakulteten
Per Eng-Johnsson, projektstöd, fysiska institutionen
Herwig Schüler, projektstöd, kemiska institutionen