Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Om Science Village området

Science Village-området ligger i nordöstra Lund, i den nya stadsdelen Brunnshög. Marken omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² BTA lokaler avsedda för verksamheter inom forskning och innovation. MAX IV och ESS innefattas också i namnet Science Village.

Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppförs i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.

Genom området planeras ett grönstråk som binder samman Vindarnas Park med Kunskapsparken. Det blir en tillgång för rekreation och motion samt för biologisk mångfald och djurliv. I detta grönstråk ligger Möllegården och i dess trädgård går Odarslövs mölla att beskåda.

Området kommer att trafikeras av den Lunds nya spårväg. Den ska koppla samman Lund C med Brunnshög och ha sin slutstation i Science Village. Redan idag nås området med buss nr 20 som går i princip samma sträcka. Målet är att en tredjedel vardera av den totala trafikmängden ska trafikeras av kollektiv- och cykeltrafik. Biltrafiken står för den sista tredjedelen.

Science Village utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Om Science Village Scandinavia AB

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan MAX IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund. Bolaget bildades 2009 som en följd av besluten om att bygga MAX IV och ESS i Lund med syfte att främja forskningsanläggningarna. Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman.

Bolagets främsta uppgift är att utveckla marken för bebyggelse och att sälja byggrätterna. En annan av bolagets uppgifter är att verka för uppförandet av ett Science Center i området, där bland annat forskningen vid ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras.

Besök SVS AB hemsida sciencevillage.com/