Om Lunds universitets etableringsarbete på Brunnshög

Modell av Science Village Scandinavia. © Fojab arkitekter

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village Scandinavia, på Brunnshög.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som representerar verksamheter vid kemi respektive fysik, men också naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Carina Jensen från Sektionen kommunikation verkar som projektkoordinator, Malin Gülich från LU Byggnad är lokalplanerare och Cecilia Schubert, Sektionen kommunikation, arbetar som kommunikatör. (se US beslut här)

Gruppens uppgift är att ta fram en projektplan i enlighet med Lunds universitets byggprocess. Denna ska presenteras vid US sammanträde i  september och beskriva arbetet till och med december 2020.

Relevant information kommer att publiceras här på Science Village Scandinavia bloggen.

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Om Lunds universitets etableringsarbete på Brunnshög

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). LUs styrelse diskuterade underlaget i december 2018 och februari 2019. Styrelsen beslutade att “inleda universitetets etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 enligt rapporten, och samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas, samt hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario.”

Läs mer

Etablering på Brunnshög/Evenemang Kommentarer inaktiverade för Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer att ge svar på frågor som krävs för att kunna gå vidare i processen. Där kommer frågor att besvaras som rör hur arbetet bör organiseras, planeras och kommuniceras samt ange en tidsplan. Allt detta sker under förutsättning att Universitetsstyrelsen tar ett beslut om att LU ska etablera verksamhet i Science Village.

Beredningsgruppen har nu upplösts och tackar för sig men en ny grupp kommer att fortsätta berätta vad som händer på denna blogg.

Vänliga hälsningar
Sven Lidin – Beredningsgruppens ordförande

Ladda ned rapporten Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS (PDF)

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet skulle påverka redan idag befintlig verksamhet på annan ort. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

Sammanfattning av Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög:

Juridiska föreningen (JF) är oroliga för att nuvarande grundutbildning kommer delas upp över större geografiska områden om beslut skulle tas mot scenario 3. Detta skulle splittra studentpopulationen och bidra till mindre integration mellan studenter och menar att om grundutbildning etableras i Science Village så måste studenternas villkor stå i centrum. På grund av Science Village avstånd från centrala Lund så befarar JF att studenterna vid berörda utbildningar i högre grad kommer söka sig till mer centrala studieplatser vilket kommer betyda ökad belastning på de studieplatser som tillhandahålls på Juridiska fakulteten. De önskar därför att universitetet genomför centralt finansierade satsningar på fler högkvalitativa studieplatser på centralt belägna fakulteter samt centrala gemensamma studieplatser.

Kostnader som kan härledas till etableringen på Brunnshög samt närliggande forskningsinstitutioner måste redovisas tydligt. Kostnaderna ska så långt som möjligt täckas av berörda fakulteter och inte belasta de fakulteter som inte direkt berörs eller gynnas av etableringen. JF ser gärna att satsningar för kvalitetshöjning görs även för de torra fakulteternas studenter.

Det är viktigt att den kollektiva studentpopulationens villkor står i centrum vid en etablering i Science Village och närliggande forskningsinstitutioner. För att den kollektiva studentpopulationen ska gynnas så måste studenterna vid berörda utbildningar ha goda studievillkor. Därtill måste även hänsyn tas till de studenter som inte studerar vid utbildningar direkt berörda av etableringen i Science Village.

Hela ställningstagandet kan laddas ned och läsas här (PDF).

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten.

LUNA har följt utredningens arbete sedan start och har beslutat om ett ställningstagande som finns tillgängligt på begäran via ordf@luna.lu.se för en detaljerad beskrivning.

Farligt att flytta på grundutbildningen Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

HTS lyfter ett varningens finger om förhastade beslut som riskerar att skapa schismer mellan såväl studenter som universitetsanställda. HTS värnar om att samla universitets olika delar runt existerande geografiska placering så att utbyten mellan studenter, lärare och personal blir enklare. Studentkåren har erfarenhet av att ha en studentgrupp som är utspridd över olika campus och i många olika byggnader och ser hur avstånd spelar stor roll för sammanhållning såväl som förmåga.

Det är en lärdom som måste beaktas inför en eventuell etablering på Brunnshög: HTS menar att om till och med avståndet mellan SOL och LUX påverkar studentkårens förmåga att studiebevaka och kvalitetssäkra utbildningen så är risken stor för ännu sämre möjligheter över ett avstånd på 3 km. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i och med planeringen av Forum Medicum. Dock kan vi se en potentiell problematik för våra studenter även om flytten inte direkt rör dem. Nedan följer några tankar kring vad dessa eventuella konsekvenser kan innebära. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering av forskning och utbildning på Brunnshög. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Institutionen för Byggvetenskaper – Hållfasthetslära och Brunnshög

Efter ett samtal med prefekten på Institutionen för Byggvetenskaper framkom att Hållfasthetslära bör etableras på Brunnshög, då det finns ett stort värde att ha en eller flera tomografer på plats som kan komplettera MAX IV för användningsområden i både större och mindre skala. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Institutionen för Byggvetenskaper – Hållfasthetslära och Brunnshög