Om Lunds universitets etableringsarbete på Brunnshög

Modell av Science Village Scandinavia. © Fojab arkitekter

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village Scandinavia, på Brunnshög.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som representerar verksamheter vid kemi respektive fysik, men också naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Carina Jensen från Sektionen kommunikation verkar som projektkoordinator, Malin Gülich från LU Byggnad är lokalplanerare och Cecilia Schubert, Sektionen kommunikation, arbetar som kommunikatör. (se US beslut här)

Gruppens uppgift är att ta fram en projektplan i enlighet med Lunds universitets byggprocess. Denna ska presenteras vid US sammanträde i  september och beskriva arbetet till och med december 2020.

Relevant information kommer att publiceras här på Science Village Scandinavia bloggen.

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Om Lunds universitets etableringsarbete på Brunnshög

Frågor och Svar

En ny rubrik har skapats ”Frågor och svar” med syfte att besvara frågor gällande etableringsarbetet i Science Village Scandinavia. Denna kommer att uppdateras och utvecklas efterhand.

Hälsningar Projektgruppen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Frågor och Svar

Video: Från Lundagård till Science Village Scandinavia

Följande video visar Kunskapsstråkets väg, från Lundagård upp mot Science Village Scandinavia. Filmen, ca 1 minut lång, ger en uppfattning om byggnader vari LU har verksamhet och en visionsbild över hur Science Village Scandinavia, inramat av MAX IV och ESS, kan komma att se ut i framtiden. Klippet ger även en bild av framtida Brunnshög.

Videon har tagits fram av projektgruppen tillsammans med Science Village Scandinavia AB och Benjamin Walfridzon, visualiserare.

Byggnader/Science Village Kommentarer inaktiverade för Video: Från Lundagård till Science Village Scandinavia

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att processen är iterativ; underlaget växer fram och blir efterhand mer och mer detaljerat. Som en konsekvens av detta är kostnadsuppskattningar i början av processerna rätt osäkra, men blir alltmer säkra när processen framskrider. En central uppgift är att den resulterande ökningen av lokalkostnaderna hålls inom rimliga gränser.

Enligt vår nuvarande tidsplan ska ett underlag baserat på verksamhetsbeskrivningarna vara så långt framme att ett beslut om att ta fram upphandlingsunderlag för en (eventuell) upphandling ska kunna fattas i början av 2020. En svårighet är att man måste planera för förhållanden som gäller om 7-10 år. Det kan vara av intresse att uppskatta hur många personer och vilken lokalyta som ungefär bedömts beröras hittills i arbetet: det rör sig om 450 personer och en verksamhetsyta på 20-25,000 m2. Slutligen, med risk för att vara övertydlig, vi tar vår utgångspunkt i vad som är bäst för verksamheten i vårt arbete!

Hantering av grundutbildningen

Som bekant är hanteringen av grundutbildningen vid den framtida etableringen en knäckfråga. Studenternas organisationer har framfört ett antal synpunkter som rör både praktiska och logistiska aspekter på att förlägga viss utbildning till SVS, men också farhågor för att studentlivet splittras. Vårt mål är att så långt möjligt föreslå lösningar på studenternas i mångt och mycket rimliga invändningar genom en gedigen utredning och redogörelse för konsekvenserna av grundutbildning om delar av den förläggs till SVS. Det kan röra sig om schematekniska lösningar, hur utbildningsbevakning underlättas och hur transporter kan lösas. 

Anläggningarna på SVS ger en unik möjlighet att utveckla utbildningar kring den forskningsverksamhet som växer fram samt att hitta nya former för sammanflätning av forskning och undervisning. Denna möjlighet bör utnyttjas.

Att etableringen på SVS leder till hyresökningar står nog utan tvivel. En stor del av dessa kommer att finansieras av berörda fakulteter. Samtidigt är etableringen på SVS av centralt strategiskt intresse för hela Lunds universitet. En viss del av hyresökningarna kommer därför rimligen falla på Lunds universitet centralt. Detta är inte unikt för SVS; under de senaste 20 åren har flera nya etableringar fått finansieringsstöd med gemensamma medel. Menar vi allvar med att de stora anläggningarna kommer att få en central betydelse för Lunds universitet, bör detta faktum till syvende och sist rimligen få konsekvenser för universitetets resursfördelning.

Hälsningar,
Olle Söderman, Projektledare

Byggnader/Etablering på Brunnshög/Grundutbildning Kommentarer inaktiverade för Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). LUs styrelse diskuterade underlaget i december 2018 och februari 2019. Styrelsen beslutade att “inleda universitetets etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 enligt rapporten, och samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas, samt hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario.”

Läs mer

Etablering på Brunnshög/Evenemang Kommentarer inaktiverade för Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer att ge svar på frågor som krävs för att kunna gå vidare i processen. Där kommer frågor att besvaras som rör hur arbetet bör organiseras, planeras och kommuniceras samt ange en tidsplan. Allt detta sker under förutsättning att Universitetsstyrelsen tar ett beslut om att LU ska etablera verksamhet i Science Village.

Beredningsgruppen har nu upplösts och tackar för sig men en ny grupp kommer att fortsätta berätta vad som händer på denna blogg.

Vänliga hälsningar
Sven Lidin – Beredningsgruppens ordförande

Ladda ned rapporten Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS (PDF)

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet skulle påverka redan idag befintlig verksamhet på annan ort. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

Sammanfattning av Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög:

Juridiska föreningen (JF) är oroliga för att nuvarande grundutbildning kommer delas upp över större geografiska områden om beslut skulle tas mot scenario 3. Detta skulle splittra studentpopulationen och bidra till mindre integration mellan studenter och menar att om grundutbildning etableras i Science Village så måste studenternas villkor stå i centrum. På grund av Science Village avstånd från centrala Lund så befarar JF att studenterna vid berörda utbildningar i högre grad kommer söka sig till mer centrala studieplatser vilket kommer betyda ökad belastning på de studieplatser som tillhandahålls på Juridiska fakulteten. De önskar därför att universitetet genomför centralt finansierade satsningar på fler högkvalitativa studieplatser på centralt belägna fakulteter samt centrala gemensamma studieplatser.

Kostnader som kan härledas till etableringen på Brunnshög samt närliggande forskningsinstitutioner måste redovisas tydligt. Kostnaderna ska så långt som möjligt täckas av berörda fakulteter och inte belasta de fakulteter som inte direkt berörs eller gynnas av etableringen. JF ser gärna att satsningar för kvalitetshöjning görs även för de torra fakulteternas studenter.

Det är viktigt att den kollektiva studentpopulationens villkor står i centrum vid en etablering i Science Village och närliggande forskningsinstitutioner. För att den kollektiva studentpopulationen ska gynnas så måste studenterna vid berörda utbildningar ha goda studievillkor. Därtill måste även hänsyn tas till de studenter som inte studerar vid utbildningar direkt berörda av etableringen i Science Village.

Hela ställningstagandet kan laddas ned och läsas här (PDF).

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten.

LUNA har följt utredningens arbete sedan start och har beslutat om ett ställningstagande som finns tillgängligt på begäran via ordf@luna.lu.se för en detaljerad beskrivning.

Farligt att flytta på grundutbildningen Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

HTS lyfter ett varningens finger om förhastade beslut som riskerar att skapa schismer mellan såväl studenter som universitetsanställda. HTS värnar om att samla universitets olika delar runt existerande geografiska placering så att utbyten mellan studenter, lärare och personal blir enklare. Studentkåren har erfarenhet av att ha en studentgrupp som är utspridd över olika campus och i många olika byggnader och ser hur avstånd spelar stor roll för sammanhållning såväl som förmåga.

Det är en lärdom som måste beaktas inför en eventuell etablering på Brunnshög: HTS menar att om till och med avståndet mellan SOL och LUX påverkar studentkårens förmåga att studiebevaka och kvalitetssäkra utbildningen så är risken stor för ännu sämre möjligheter över ett avstånd på 3 km. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering