Välkommen till bloggen om Lunds universitets beredning av en etablering i Science Village

Denna bloggs syfte är att göra Lunds universitets olika verksamheters syn på en etablering i Science Village mer transparent under beredningstiden som pågår fram till den 1 december 2018.

Science Village Scandinavia AB bildades 2009 och ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet. Syftet är att utveckla marken mellan MAX IV och ESS för bebyggelse. Utvecklingen av Science Village Scandinavia (SVS) är av stor framtida principiell vikt för Lunds universitet (LU) och därför är det viktigt med en bred förankring av beslut om en etablering i SVS. Läs mer

Science Village 0

Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer att ge svar på frågor som krävs för att kunna gå vidare i processen. Där kommer frågor att besvaras som rör hur arbetet bör organiseras, planeras och kommuniceras samt ange en tidsplan. Allt detta sker under förutsättning att Universitetsstyrelsen tar ett beslut om att LU ska etablera verksamhet i Science Village.

Beredningsgruppen har nu upplösts och tackar för sig men en ny grupp kommer att fortsätta berätta vad som händer på denna blogg.

Vänliga hälsningar
Sven Lidin – Beredningsgruppens ordförande

Ladda ned rapporten Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS (PDF)

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Rapport om Lunds universitets etablering i Science Village – LU@SVS

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet skulle påverka redan idag befintlig verksamhet på annan ort. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

Sammanfattning av Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög:

Juridiska föreningen (JF) är oroliga för att nuvarande grundutbildning kommer delas upp över större geografiska områden om beslut skulle tas mot scenario 3. Detta skulle splittra studentpopulationen och bidra till mindre integration mellan studenter och menar att om grundutbildning etableras i Science Village så måste studenternas villkor stå i centrum. På grund av Science Village avstånd från centrala Lund så befarar JF att studenterna vid berörda utbildningar i högre grad kommer söka sig till mer centrala studieplatser vilket kommer betyda ökad belastning på de studieplatser som tillhandahålls på Juridiska fakulteten. De önskar därför att universitetet genomför centralt finansierade satsningar på fler högkvalitativa studieplatser på centralt belägna fakulteter samt centrala gemensamma studieplatser.

Kostnader som kan härledas till etableringen på Brunnshög samt närliggande forskningsinstitutioner måste redovisas tydligt. Kostnaderna ska så långt som möjligt täckas av berörda fakulteter och inte belasta de fakulteter som inte direkt berörs eller gynnas av etableringen. JF ser gärna att satsningar för kvalitetshöjning görs även för de torra fakulteternas studenter.

Det är viktigt att den kollektiva studentpopulationens villkor står i centrum vid en etablering i Science Village och närliggande forskningsinstitutioner. För att den kollektiva studentpopulationen ska gynnas så måste studenterna vid berörda utbildningar ha goda studievillkor. Därtill måste även hänsyn tas till de studenter som inte studerar vid utbildningar direkt berörda av etableringen i Science Village.

Hela ställningstagandet kan laddas ned och läsas här (PDF).

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten.

LUNA har följt utredningens arbete sedan start och har beslutat om ett ställningstagande som finns tillgängligt på begäran via ordf@luna.lu.se för en detaljerad beskrivning.

Farligt att flytta på grundutbildningen Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

HTS lyfter ett varningens finger om förhastade beslut som riskerar att skapa schismer mellan såväl studenter som universitetsanställda. HTS värnar om att samla universitets olika delar runt existerande geografiska placering så att utbyten mellan studenter, lärare och personal blir enklare. Studentkåren har erfarenhet av att ha en studentgrupp som är utspridd över olika campus och i många olika byggnader och ser hur avstånd spelar stor roll för sammanhållning såväl som förmåga.

Det är en lärdom som måste beaktas inför en eventuell etablering på Brunnshög: HTS menar att om till och med avståndet mellan SOL och LUX påverkar studentkårens förmåga att studiebevaka och kvalitetssäkra utbildningen så är risken stor för ännu sämre möjligheter över ett avstånd på 3 km. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i och med planeringen av Forum Medicum. Dock kan vi se en potentiell problematik för våra studenter även om flytten inte direkt rör dem. Nedan följer några tankar kring vad dessa eventuella konsekvenser kan innebära. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering av forskning och utbildning på Brunnshög. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Institutionen för Byggvetenskaper – Hållfasthetslära och Brunnshög

Efter ett samtal med prefekten på Institutionen för Byggvetenskaper framkom att Hållfasthetslära bör etableras på Brunnshög, då det finns ett stort värde att ha en eller flera tomografer på plats som kan komplettera MAX IV för användningsområden i både större och mindre skala. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Institutionen för Byggvetenskaper – Hållfasthetslära och Brunnshög

Förslag om etablering i Science Village

Varför kommer denna del av rapporten innan den är inlämnad till Universitetsstyrelsen

Beredningsgruppen vill gärna publicera den del av rapporten som innehåller förslaget till en etablering för Lunds universitet i Science Village eftersom rektor har bjudit in till ett nationellt möte måndagen den 19 november. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för Förslag om etablering i Science Village

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) är Lunds universitets största studentkår som studiebevakar för ungefär 9000 studenter. TLTH är, vid sidan av Lunds naturvetarkår, den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten. Läs mer

Etablering på Brunnshög Kommentarer inaktiverade för TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög