Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Om Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

Wihlborgs visionsbild över Science Village med Space i förgrunden. Bild: Wihlborg

Etableringsarbetet i Science Village är av stor strategisk betydelse för hela universitetet. Lunds universitetet har sedan 2016 utrett en eventuell Science Village-etablering och vilka verksamheter som ska ingå. De senaste åren har flera steg tagits mot en etablering genom att dels ta fram en universitetsgemensam vision för universitetets närvaro i Science Village, samt klargöra vilka verksamheter som kommer att vara berörda av en framtida etablering. Utifrån detta bakgrundsarbete så står det klart att både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) väntas ha direkt verksamhet i området.

En tidslinje över Lunds universitets etableringsarbete
Tidslinje för Lunds universitets Science Village-etablering – lusciencevillage.blogg.lu.se.

Baspresentation om det pågående arbetet kring LU:s Science Village-etablering Baspresentation om Lunds universitets Science Village-etablering och om Science Village i stort
(PDF, ny flik, 13 MB)

Verksamhetens visionsarbete
Visioner från verksamheten som berör Science Village-etableringen – lusciencevillage.blogg.lu.se.

Etableringen i stora drag

Lunds universitets etablering i Science Village berör, i stora drag, Nanolab Science Village som väntas flytta in i nybyggda lokaler ca. 2028 (ibland kallad Etapp 1), samt en samlokalisering av större delarna av kemiska och fysiska institutionerna samt Elektro- och informationsteknik, med inflyttning i nybyggda lokaler ca. år 2030 som en del av Etapp 2 (också kallad Scenario 5).

Ovan finns en karta över hur Lunds universitet finns, och kan komma att finnas, i Science Village.

Nanolab Science Village

Lund Nano Lab är ett renrumslaboratorium som idag ligger i fysiska institutionens lokaler. Nuvarande labb används av mer än 150 användare. Labbet vill flytta till Science Village för att tillgodose alla användares behov och den snabba utvecklingen på området. Målet är ett labb för nanoteknik och halvledarteknologi som kan bidra till  lösa stora samhällsutmaningar såsom förnybar energi, miljövänligt material och precisionsmedicin.

Uppbyggnaden av Nanolab Science Village är en del av den första etappen för universitetets etablering i Science Village. Förslag på utseende på nya labbet är skapade av KAMIKAZE Arkitekter. Dessa bilder är endast skisser på nya labbet och inte så byggnaden nödvändigtvis kommer att se ut i verkligheten.

Planerad inflyttning för medarbetare till nya labbet är ca. 2028.

Ovan är två förslag på hur nya NanoLab Science Village skulle kunna se ut. Dessa skisser är producerade av Kamikaze arkitekter och är inte nödvändigtvis så labbet kommer att se ut.

Science Village-etableringen – Etapp 2

Som en del av Etapp 2 så har Naturvetenskapliga fakulteten och LTH tillsatt en verksamhetsprojektgrupp och styrgrupp (sedan januari 2023). Projektgruppen ska gemensamt med LU Byggnad identifiera framtida behov av lokaler för forskning, undervisningsmiljöer och samverkan från berörda verksamheter.

Under 2023 kommer en gemensam verksamhetsbeskrivning, sambandsscheman och lokalförteckning att tas fram av verksamhetsprojektgruppen tillsammans med LU Byggnad. Detta underlag kommer att presenteras för styrgruppen för Etapp 2 som leds av vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling, Per Mickwitz. Underlaget kommer att ligga till grund för ett lokalprogram för de delar som ska samlokaliseras, och ska färdigställas till slutet av 2023.

Verksamhetsprojektet stöttar även den detaljplane- och planprogramprocess för området som bedrivs parallellt av Lunds kommun, Skanska och Science Village Scandinavia AB. Verksamhetsgruppen tar kontinuerligt fram relevant information så att planprogram och detaljplaner lämpar sig för universitetets verksamheter.

Nedan finns organisationsskisser över hur arbetet är organiserat och hur de olika grupperna förhåller sig till varandra.

Nedan finns en preliminär tidplan för Lunds universitets Science Village-etablering – Etapp 2:

Läs mer om verksamhetsprojektet:
Etableringen i Science Village (naturvetenskapliga fakultetens interna webbsida)

Om den här bloggen

Den här bloggen lyfter Lunds universitets etableringsarbete i Science Village. All information, dokument och beslut och blogginlägg som publiceras här kommer att beröra alla delar av etableringsprocessen, inklusive Nanolab Science Village och deras arbete mot att etablera sig i området, på olika sätt.

Har du några synpunkter eller frågor om bloggen är du välkommen att mejla: lusciencevillage@science.lu.se

Läs alla blogginlägg – luisciencevillage.blogg.lu.se

Nyhetsuppdateringar

Uppdateringar från Lunds universitets Science Village-arbete publiceras på denna blogg genom löpande rapporteringar i form av blogginlägg. Utöver det så publiceras beslut från Universitetsstyrelsen, rektor och fakultetsledningarna samt presentationer kring arbetet.

Mejla lusciencevillage@science.lu.se om du vill ha nyhetsuppdateringar från bloggen direkt till din e-post.