Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Tidslinje över Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

This timeline in English

Lunds universitet har aktivt arbetat med frågor som berör Science Village och en etablering av verksamhet i området sedan 2016. Nedan finns två olika tidslinjer som täcker universitetets etableringsarbete.

Först presenteras tidslinje för arbetet med att etablera Nanolab Science Village i området. Nanolab Science Village har sedan start legat som ett separat projekt skilt från arbetet med Etapp 2. Därefter presenteras tidslinje med fokus på etablering av verksamhet från Naturvetenskapliga fakulteten och LTH (Etapp 2).

Tidslinjerna börjar från nutid och går bakåt i tiden.

Tidslinje för etablering av Nanolab Science Village

Nanolab Science Village kommer att bli det första steget till en etablering av Lunds universitets forskningsverksamhet i Science Village.

2023

Nanolab Science Village annonserar upphandlingen för att hitta en hyresvärd i maj 2023. Byggnaden kan enligt plan stå färdig i början av år 2028.

Nästa milstolpe för universitetets väg till Science Village: hyresvärd sökes

2022

I januari 2022 antas en styrgrupp för Nanolab Science Village arbetet, med Annika Mårtensson, vice rektor LTH, som ordförande. 

I juni tas beslut att gå till upphandling av Nanolab Science Village. Detta är efter att ett tidigare beslut om upphandling av LTH i december 2021. 

2021

Ett inriktningsbeslut om upphandling tas av LTH:s styrelse i juni 2021.

I december 2021 antas en projektplan för arbetet med att etablera ett nytt Nanolab i Science Village. 

2020

LTH:s styrelse beslutar att gå vidare i processen för att etablera ett nytt NanoLab på Brunnshög. I beslut ger LTH:s rektor LU Byggnad i uppdrag att göra en marknadsundersökning för att därefter kunna göra en upphandling av hyresvärd.

2019

Detaljplan för arbetet framåt godkäns.

2018

Arbete med fundraising för Nanolab Science Village inleds. Till dags dato (2023) har följande donerat till nya NanoLab: Olle Engkvists stiftelse, Crafoordska stiftelsen och Sparbanksstiftelsen Finn.

2017

Omfattande arbete med utredningar, kravspecifikation med mera inleds. En första kostnadsuppskattning för ett nytt NanoLab tas fram.

2016

Redan 2014 identifieras ett behov av ett nytt renrum. Från att ha utrett möjlighet till en tillbyggnad i anslutning till nuvarande renrum och planer för att gå vidare med den idén så tog man istället våren 2016 beslut om att ändra inriktning till nytt renrum på Brunnshög istället. I diskussionerna deltog LTH, fysiska institutionen och NanoLund samt dekanen från naturvetenskapliga fakulteten.

Tidslinje för etablering av verksamhet från Naturvetenskapliga fakulteten och LTH

2023

Som svar på rektorsbeslut i december 2022 beslutar Naturvetenskapliga fakulteten och LTH att tillsätta en verksamhetsprojektgrupp och styrgrupp. Projektgruppen ska gemensamt med LU Byggnad identifiera framtida behov av lokaler för forskning, undervisningsmiljöer och samverkan från berörda verksamheter.

Styrgrupp för LU Byggnads del av lokalprogramsarbetet har det övergripande samordningsansvaret för LU:s etablering i Science Village.

Science Village-kontoret läggs ned i samband med den nya omorganisationen.

Under våren hålls fyra designdialoger, ledda av arkitektfirman Sweco som utvecklat metoden. Medarbetare från kemiska och fysiska institutionerna, både forskare och teknisk- och administrativ personal, bjuds in genom en öppen inbjudan.

Dialogerna ämnar stötta verksamhetsutvecklingen för en samlokalisering av kemi och fysik, samt ta fram underlag för ett gemensamt lokalprogram som ska ligga till grund för vidare beslut kring Lunds universitets etablering i Science Village.

2022

LTH och Naturvetenskapliga fakulteten överlämnar i oktober en kartläggningsrapport och en PM (PDF) innefattande ett omfattningsförslag. Styrelserna för båda fakulteterna beslutade att be rektor om att fortsatta få utreda vilka verksamhet som kan etableras i området som del av Etapp 2.

Rektor beslutade 15 december att ge LU Byggnad i uppdrag att färdigställa ett lokalprogram med utgångspunkt från Scenario 5 till slutet av 2023.

Rektorsbeslut: Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village

2021

Science Village-kontoret inrättas efter beslut i LTHs och Naturvetenskapliga fakultetens styrelser och efter beslut i Universitetsstyrelsen att arbetet kring Science Village ska bedrivas på fakultetsnivå.

Kontoret inrättas 1 juli 2021 med uppdrag att:
– bistå fakulteterna, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, med etableringsarbetet;
– bereda underlag till det som rör etableringen;
– utreda möjligheter kring, och utveckla en strategi för, externa bidrag till finansiering för etableringen.

2020

Universitetsstyrelsen beslutar att utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i Science Village.

Arbetsgrupp arbetar tillsammans med representanter från hela universitetet fram en gemensam vision för Lund universitets etablering i Science Village som antas samma år.

Universitetsgemensam vision för Science Village-etableringen (PDF, ny flik, 5 MB)

2019

Projektgruppen får i uppdrag, enligt Universitetsstyrelsens beslut, att fortsätta etableringsarbetet och titta på följande områden:
– hur arbetet ska bedrivas;
– grundutbildning som del av etableringen;
– ta fram ett lokalprogram som kan ligga till grund för fortsatt arbete för etablering av verksamhet i Science Village.

2018

Under våren kommer ett inriktningsbeslut från Lunds universitets rektor kring fortsatt utredning av universitetets etablering i Science Village och arbetsgrupp “LU@SVS” inrättas.

Beredningsgruppen får i uppdrag att föra etableringsplanerna vidare och utreda de scenarier som togs fram i samband med Brunnshögsutredningen, så att beslut kan fattas kring omfattningen av LU:s Science Village-etablering.

Beredningsgruppens slutsatser publiceras i slutet av november i rapporten “LU@SVS” (ny flik, PDF, 1,5 MB).

Universitetsstyrelsen beslutar i december att ge rektor i uppdrag att inleda en etablering av forskningsverksamhet i Science Village och att inrätta en projektgrupp som ska ta fram handlingsplan för genomförandet av arbetet. Styrelsen beslutar även om fortsatt utredning kring förutsättningarna för grundutbildning i området. 

2017

I februari utser rektor vid Lunds universitet en arbetsgrupp för att utarbeta en handlingsplan för etablering av universitetets verksamhet vid Science Village.

Arbetsgruppens slutrapport “Brunnshögustredningen” (PDF) beskriver fem möjliga scenarier för Lunds universitets etablering i området – från ingen etablering alls (Scenario 0), till en etablering av ca. 75 personer (Scenario 1) upp till fler än 1 000 personer (Scenario 5).

2016

LU Byggnad inleder utredning av eventuell placering av universitetets verksamheter i Science Village, i samarbete med fakulteterna Lunds tekniska högskola (LTH), Naturvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.

Beslut och underlag
Underlag för beredningsarbetet för Lunds universitet i Science Village:
Beslut och underlag – lusciencevillage.blogg.lu.se