Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Tidslinje över Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

Lunds universitet har aktivt arbetat med frågor som berör Science Village och en etablering av verksamhet i området sedan 2016. Detta är en sammanfattande tidslinje som täcker universitetets etableringsarbete, med fokus på etablering av verksamhet från Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Arbetet med att etablera Nanolab Science Village i området har legat som ett separat projekt och syns ej lika tydligt i denna tidslinje.

Tidslinjen börjar från nutid och går bakåt i tiden.

2023

Som svar på rektorsbeslut i december 2022 beslutar Naturvetenskapliga fakulteten och LTH att tillsätta en verksamhetsprojektgrupp och styrgrupp. Projektgruppen ska gemensamt med LU Byggnad identifiera framtida behov av lokaler för forskning, undervisningsmiljöer och samverkan från berörda verksamheter.

Styrgrupp för LU Byggnads del av lokalprogramsarbetet har det övergripande samordningsansvaret för LU:s etablering i Science Village.

Science Village-kontoret läggs ned i samband med den nya omorganisationen.

Under våren hålls fyra designdialoger, ledda av arkitektfirman Sweco som utvecklat metoden. Medarbetare från kemiska och fysiska institutionerna, både forskare och teknisk- och administrativ personal, bjuds in genom en öppen inbjudan.

Dialogerna ämnar stötta verksamhetsutvecklingen för en samlokalisering av kemi och fysik, samt ta fram underlag för ett gemensamt lokalprogram som ska ligga till grund för vidare beslut kring Lunds universitets etablering i Science Village.

2022

LTH och Naturvetenskapliga fakulteten överlämnar i oktober en kartläggningsrapport och en PM (PDF) innefattande ett omfattningsförslag. Styrelserna för båda fakulteterna beslutade att be rektor om att fortsatta få utreda vilka verksamhet som kan etableras i området som del av Etapp 2.

Rektor beslutade 15 december att ge LU Byggnad i uppdrag att färdigställa ett lokalprogram med utgångspunkt från Scenario 5 till slutet av 2023.

Rektorsbeslut: Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village

2021

Science Village-kontoret inrättas efter beslut i LTHs och Naturvetenskapliga fakultetens styrelser och efter beslut i Universitetsstyrelsen att arbetet kring Science Village ska bedrivas på fakultetsnivå.

Kontoret inrättas 1 juli 2021 med uppdrag att:
– bistå fakulteterna, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, med etableringsarbetet;
– bereda underlag till det som rör etableringen;
– utreda möjligheter kring, och utveckla en strategi för, externa bidrag till finansiering för etableringen.

2020

Universitetsstyrelsen beslutar att utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i Science Village.

Arbetsgrupp arbetar tillsammans med representanter från hela universitetet fram en gemensam vision för Lund universitets etablering i Science Village som antas samma år.

Universitetsgemensam vision för Science Village-etableringen (PDF, ny flik, 5 MB)

2019

Projektgruppen får i uppdrag, enligt Universitetsstyrelsens beslut, att fortsätta etableringsarbetet och titta på följande områden:
– hur arbetet ska bedrivas;
– grundutbildning som del av etableringen;
– ta fram ett lokalprogram som kan ligga till grund för fortsatt arbete för etablering av verksamhet i Science Village.

2018

Under våren kommer ett inriktningsbeslut från Lunds universitets rektor kring fortsatt utredning av universitetets etablering i Science Village och arbetsgrupp “LU@SVS” inrättas.

Beredningsgruppen får i uppdrag att föra etableringsplanerna vidare och utreda de scenarier som togs fram i samband med Brunnshögsutredningen, så att beslut kan fattas kring omfattningen av LU:s Science Village-etablering.

Beredningsgruppens slutsatser publiceras i slutet av november i rapporten “LU@SVS” (ny flik, PDF, 1,5 MB).

Universitetsstyrelsen beslutar i december att ge rektor i uppdrag att inleda en etablering av forskningsverksamhet i Science Village och att inrätta en projektgrupp som ska ta fram handlingsplan för genomförandet av arbetet. Styrelsen beslutar även om fortsatt utredning kring förutsättningarna för grundutbildning i området. 

2017

I februari utser rektor vid Lunds universitet en arbetsgrupp för att utarbeta en handlingsplan för etablering av universitetets verksamhet vid Science Village.

Arbetsgruppens slutrapport “Brunnshögustredningen” (PDF) beskriver fem möjliga scenarier för Lunds universitets etablering i området – från ingen etablering alls (Scenario 0), till en etablering av ca. 75 personer (Scenario 1) upp till fler än 1 000 personer (Scenario 5).

2016

LU Byggnad inleder utredning av eventuell placering av universitetets verksamheter i Science Village, i samarbete med fakulteterna Lunds tekniska högskola (LTH), Naturvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.

Beslut och underlag
Här har alla underlag för beredningsarbetet med Lunds universitet i Science Village samlats.
Beslut och underlag – luisciencevillage.blogg.lu.se