Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nytt rektorsbeslut fortsätter att lägga grunden för Lunds universitets närvaro i Science Village

This blog entry in English

Lunds universitet tar ytterligare ett steg mot att etablera sig i Science Village enligt ett nytt rektorsbeslut som fattades i slutet av 2023. Det baseras på tidigare beslut från december 2018 och april 2021 där universitetsstyrelsen och rektor fastställde riktlinjerna för etableringen gällande Etapp 2, vilket innebär samlokalisering av fysiska institutionen, större delar av kemiska institutionen och delar av Elektro- och informationsteknik (EIT).

Det nya beslutet innebär i korthet att sektionen LU Byggnad, i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, får i uppdrag att utvärdera det lokalprogram som togs fram i december 2023 för Etapp 2 och genomföra en fördjupad utredning av lokalbehoven. Målet är att ta fram en förstudieskiss för att konkretisera lokalbehovet och möjliggöra en smidig övergång till nästa fas av projektet, vilket innebär upphandling av hyresvärd.

Samordning och organisation kring etableringen stärks

Rektorsbeslutet lyfter även fram att organisatoriska strukturer för projektet ska förstärkas. Styrgruppen med Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling, som ordförande kommer att fortsätta att ha övergripande ansvar och tillsyn över arbetet med Etapp 2. Styrgruppens uppdrag utökas för att även omfatta övergripande samordning av Etapp 1, vilket inkluderar Nanolab Science Village, och Etapp 2. Gruppen kommer även att inkludera övervakning av förutsättningarna för universitetets etablering i Science Village utifrån kommunal och regional planering samt fastighetsägarens planering av området.

Den fakultetsbaserade verksamhetsstyrgruppen för Etapp 2 leds av Annika Mårtensson, vicerektor för hållbar campusutveckling och breddad rekrytering vid LTH, kommer också att fortsätta sitt uppdrag men med några nya medlemmar då ledningsskifte sker. Denna grupp kommer fortsatt att ha både detaljkunskap om de berörda institutionernas behov och ta ställning i komplexa verksamhetsfrågor. Styrgruppen kommer även att överse arbetet med verksamhetsutveckling för de berörda i organisationen.

För det fortsatta operativa arbetet med att utreda och producera en förstudie för Etapp 2 tillsätts en projektgrupp där lokalplanerare från sektionen LU Byggnad och representanter för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ingår.

Preliminär tidplan presenterad

Slutligen har universitetet fastställt en preliminär tidplan för Etapp 2, där lokalprograms-bearbetning förväntas pågå fram till hösten 2024 och förstudien beräknas vara klar våren 2025. Det övergripande målet är att upphandlingsunderlaget för hyresvärd ska kunna sammanställas sommaren 2025 och därmed möjliggöra en fortsatt framdrift av projektet.

Informationsmöte om lokalprogrammet 5 februari
Det finns möjlighet att delta i kommande informationsmötet om lokalprogram och framtidsplaner för arbetet kring Lunds universitets Science Village-etablering, Etapp 2. Informationsmötet äger rum 5 februari i Lundmarksalen, Astronomihuset kl. 15.00 — 16.15.
Läs mer om informationsmötet och hur du deltar.

Vidare läsning:
Läs hela rektorsbeslutet (STYR 20222/2785) på LU i Science Village-bloggen (PDF, ny flik, 468 kB)
Ladda ned beslutet från ledningarna N och LTH (PDF, ny flik, 220 kB, på svenska)
Medlemmar i styrgrupperna och projektgruppen presenteras på bloggen (längst ned på sidan)

januari 9, 2024