Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Stafettpinnen för Science Village-etableringen lämnas över!

Projektgruppen för Science Village-etableringen önskar alla en trevlig sommar! 

Norr om Lund, i Brunnshög, växer en ny stadsdel fram. Till inte ringa del beror detta på de två stora vetenskapliga infrastrukturerna MAX IV och ESS som finns placerade i den del av Brunnshög som kallas Science Village.  Här vill Lunds universitet skapa en kunskapsmiljö med moderna och utvecklade möjligheter för undervisning, forskning och samverkan.

Arbetet med att realisera denna vision startade 2017 och ett viktigt steg var rapporten LU@SVS som presenterades i december 2018. För att föra arbetet vidare tillsatte rektor en projektgrupp för etablering av verksamhet i Science Village under vårterminen 2019.

Vårt uppdrag i projektgruppen var att, utgående från utredningen LU@SVS, presentera ett lokalprogram för den initiala etableringen i Science Village. Rätt omgående insåg vi att ett antal frågetecken behövde rätas ut. Det gällde mer specifikt vilka verksamheter utöver delar av fysiska institutionen som var aktuella för ett första steg i etableringen, hur grundutbildningen skulle hanteras, och inte minst en konkret vision över vad Lunds universitet ville åstadkomma med etableringen i Science Village.

En arbetsgrupp under ledning av dåvarande prorektor Sylvia Schwaag Serger formulerade en vision, och frågan om grundutbildningen fick sin lösning i och med Universitetsstyrelsens beslut i juni 2020.

Läs: Vision för Lunds universitets etablering i Science Village (ny sida, PDF, 610 kB) 

När det gäller frågan om vilka verksamheter som var aktuella för etablering förde vi en dialog med naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Det resulterade i ett omfattande arbete vid framför allt fysiska och kemiska institutionerna. Som ett resultat av detta arbete fattade kemiska institutionens styrelse ett inriktningsbeslut om att hela kemiska institutionen önskade etablera sig i Science Village. Tillsammans med fysiska institutionen och andra verksamheter, aktuella för etablering, betyder detta att etableringen potentiellt blir väsentligt större än den som ursprungligen beskrevs i LU@SVS.

Det lokalprogram vi presenterade för Universitetsstyrelsen i april 2021, ska därför ses som en grundval för ytterligare utveckling om och när ytterligare verksamheter kan etableras i Science Village. Universitetsstyrelsen gav vid sitt aprilmöte rektor i uppdrag att i dialog med fakulteterna och LU Byggnad utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i SV.

Arbetet med att identifiera vilka verksamheter som ska etableras i SV och hur deras framtida behov ser ut drivs nu drivs vidare av fakulteterna med stöd av LU Byggnad.

Nu inrättas ett för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten gemensamt projektkontor för det fortsatta arbetet, formellt under Naturvetenskapliga fakulteten. Kontoret kommer att ledas av Eva Åkesson, professor i kemisk fysik vid Lunds universitet.

Den nuvarande projektgruppens uppdrag upphör formellt vid kommande halvårsskifte. Vi önskar projektkontoret lycka och framgång i det fortsatta arbetet med den unika möjlighet som miljön i Science Village ger för utveckling av utbildning och forskning vid Lunds universitet.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som under vårt arbete bidragit till att föra Science Village projektet vidare. Universitetsstyrelsens engagemang i frågan har varit viktig. Dialogen i styrgruppen med rektor, dekanerna för naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna, rektor för LTH och LUS ordförande förde processen framåt. Studenterna i projektgruppen har lämnat viktiga inspel, inte minst i frågan om grundutbildningens ställning. Här var också den utredning som Jan-Olle Malm genomförde betydelsefull. Fysiska och kemiska institutionernas prefekters arbete med förankring och dialog med medarbetare och studenter ledde till ett ökat engagemang i frågan vid dessa fakulteter.

Projektgruppen önskar alla en trevlig sommar! 

Olle Söderman
Knut Deppert
Carina Jarl
Sofia Björkman
Malin Gülich

juni 23, 2021

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Lokalprogram