Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SVS  

Hänt under hösten 2019: 

 • Universitetsstyrelsen godkände i september projektgruppens handlingsplan och fattade två beslut gällande det fortsatta etableringsarbetet i Science Village Scandinavia. Dessa beslut kan sammanfattas med följande:
  1) projektgruppen ska presentera ett lokalprogram för universitetsstyrelsen i december 2020, som ska ligga till grund för upphandling av hyresvärd,
  2) projektgruppen ska ta fram underlag så att styrelsen senast juni 2020 kan ta ett beslut om verksamhetens etablering i SVS även kan ske med grundutbildning.
  Läs mer om detta i SVS-bloggen

 • Under hösten har projektgruppen kontinuerligt haft möte med representanter från verksamheten för att verksamhetsbeskrivningar. Arbetet görs tillsammans med representanter från LU byggnad som har i uppdrag att ta fram ett lokalprogram.

 • Övriga möten:
  – Peter Honeth, som fått i uppdrag att driva frågan om finansiering och framtidsstrategi av MAX IV, besökte projektgruppen i oktober. Syftet var dels att få information om hans uppdrag och dels att diskutera möjligheter till finansiellt stöd på nationell nivå för universitetets etablering i SVS.
  – Michael Salter, projektledare från RISE, besökte projektgruppen i november och berättade om ProNanos pilotprojekt. Projektgruppen och RISE kommer i fortsättningen att hålla varandra informerade om projekten.
  – Mats Benner, professor och ansvarig för RQ20 – kvalitetsutvärdering av forskning vid Lunds universitet, informerade om projektet och diskuterade eventuella kopplingar till SVS-projektet.
  -Tim Ekberg, avdelningschef på Planering, informerade om ”Verksamhetsplan och resursfördelning 2020”, beslutad av universitetsstyrelsen i oktober. På sidan 18 finns information om de gemensamma medel som kommer att tillföras berörda verksamheter som planerar etablering i SVS.

 • Professor Jan-Olle Malm fick i våras ett uppdrag av projektgruppen att utreda vilka utbildningar på grundläggande nivå, kopplade till den verksamhet som planerar en etablering, som kan komma att beröras. Rapporten levererades i november som ett underlag/arbetsmaterial till projektgruppen. Delar av rapporten kommer att ligga till grund för en konsekvensanalys i vilken omfattning utbildning kan förläggas i SVS. Resultatet ska redovisas till universitetsstyrelsen i juni då man ska fatta beslut om en etablering också kan ske med utbildning på grundläggande nivå och i vilken omfattning.

 • Rapporten om scenario 2 och 3 (se ovan) presenterades för studentkårsrepresentanter från LUNA och TLTH den 4 december. Diskussioner med kårerna kommer att fortsätta under våren för att komplettera underlaget.

 • Den 5 december höll projektgruppen ett möte med representanter från de verksamheter som i nuläget arbetar med sina respektive verksamhetsbeskrivningar. På mötet visades ett första utkast till lokalprogram och gemensamma funktioner som reception, bibliotek, verkstäder, mötesplatser och studentfaciliteter diskuterades. I december 2020 ska ett fullständigt lokalprogram presenteras för universitetsstyrelsen.

 • Rektor har beslutat att en arbetsgrupp ska ta fram en gemensam vision för Lunds universitets etablering i Science Village Scandinavia. Prorektor Sylvia Schwaag Serger leder arbetsgruppen. Visionen ska avrapporteras till rektor senast 31 mars 2020.

Mer om arbetet kring SVS:

Mer om nyhetsbrevet:

 • Detta nyhetsbrev är ett led i att göra arbetet kring SVS-etableringen mer synligt och nå fler intressenter. Projektgruppen planerar att skicka ut nyhetsbrev med några månaders mellanrum. Detta kompletteras med regelbundna blogginlägg. Du är välkommen att prenumerera på inlägg, se längst ned på sidan, för att ta del av kommande nyhetsbrev och blogginlägg.
december 10, 2019

Inlägget postades i

Alla blogginlägg