Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Lägesrapport för LU@SVS

Tiden går och arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village fortsätter. Projektgruppen, som tillträdde i början av 2019, gavs i uppdrag att till Universitetsstyrelsens sammanträde i september presentera en handlingsplan för etableringsarbetet. Vi bifogade också en rapport om projektgruppens arbete fram till september.

Ladda ned Handlingsplan med bilagor (PDF)

Ladda ned Rapport om projektgruppens arbete VT2019 (PDF)

Universitetsstyrelsen godkände handlingsplanen och fattade två beslut i frågan (se paragraf 6 i Universitetsstyrelsens protokoll STYR2019/1579): 

1. Projektgruppen får i uppdrag att för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd i samband med styrelsens decembermöte 2020 (det är värt att poängtera att det inte självklart blir Akademiska hus som blir hyresvärd). Hur denna process ska ske, finns relativt detaljerat beskrivet i handlingsplanen, vilken följer den process som LU Byggnad använder sig av vid upphandling av nya lokaler. Startpunkten för arbetet innebär att berörda grupperingar producerar verksamhetsbeskrivningar. Arbetet påbörjades i våras och kommer att fortsätta minst året ut. Dessa enskilda verksamhets-beskrivningar kommer att i en iterativ process utmynna i ett lokalprogram. Programmet kommer att behöva diskuteras gemensamt och vi planerar bland annat en workshop senare i höst.

2. Det andra styrelsebeslutet rör frågan om en etablering utan utbildning på grundnivå (men viss utbildning på avancerad nivå) eller en etablering som också omfattar utbildning på grundläggande nivå. Här blev styrelsens beslut att senast juni 2020 leverera ett underlag inför beslut om en etablering av utbildning på grundläggande nivå ska ske och i så fall i vilken omfattning. I denna komplexa fråga arbetar projektgruppen tätt tillsammans med studentkårsrepresentanter.

Ladda ned Universitetsstyrelsens protokoll och bilagor (PDF-portfölj 3,2 MB)

En synpunkt som kommit fram under vårt arbete rör den interna kommunikationen om LUs planer för SVS, inte bara mot de som är direkt berörda.

Det är genuint svårt att nå ut med information inom en så stor och komplex organisation som LU, men ändå är det viktigt att detta görs så bra som möjligt. I dialog med kommunikatörer vid LU planerar projektgruppen att intensifiera kommunikationen om arbetet med SVS-projektet.

Slutligen, vårt uppdrag är i korthet formulerat som etablering av verksamhet på Brunnshög. Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) betyder etablera: inrätta, upprätta, få till stånd. Den triviala tolkningen är att se till att de verksamheter som berörs får tak över huvudet i Science Village. Men vi bör också se detta som ett tillfälle att utveckla verksamheten och skapa ett mervärde för Lunds universitet.

Det är också viktigt att möjligheterna, som de stora anläggningarna erbjuder, kan maximeras för LU. Här kan projektgruppen bidra med ett helikopterperspektiv. Det är rimligt att tänka sig att på sikt kommer alltmer verksamhet gravitera mot SVS så att den intellektuella miljön på SVS kan fortsätta att utvecklas.

SVS ger en möjlighet till en dynamisk utveckling av LU. Det är komplext men möjligheterna som SVS ger får inte slarvas bort.

Olle Söderman, projektledare

Utdrag från Universitetsstyrelsens protokoll STYR2019/1579:

Utdrag ur Universitetsstyrelsens protokoll paragraf sex.

november 4, 2019

Inlägget postades i

Alla blogginlägg