Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Lunds universitets etablering i det nya området Science Village Scandinavia på Brunnshög.

1.Vad är Brunnshög och Science Village Scandinavia (SVS)?

Brunnshög är ett 2 250 000 kvm stort område i norra Lund (se bild nedan). Här växer nu ett helt nytt bostadsområde fram. Där ligger också MAX IV och ESS. Ett område på 180 000 kvm mellan anläggningarna kallas för Science Village Scandinavia (SVS), vilket framför allt kommer att bebyggas med lokaler avsedda för verksamheter inom forskning, utbildning och innovation.

Marken ägs av Science Village Scandinavia AB, ett bolag som i sin tur ägs av Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet.

Vill du veta mer om Brunnshög? Läs https://lund.se/brunnshog/

Vill du veta mer om SVS AB? Läs www.sciencevillage.com   

Det rödmarkerade området visar Brunnshög

 

2. Vilka ska etablera verksamhet i SVS?

Det är ännu inte beslutat om en etablering i SVS men Universitetsstyrelsen tog i december 2018 beslut om att inleda en etablering av verksamhet som beskrivs i rapporten LU@SVS (STYR2018/654):

Projektgruppen arbetar just nu tillsammans med representanter från verksamheten med att ta fram verksamhetsbeskrivningar gällande lokalbehovet från de som direkt och indirekt påverkas av en etablering inom LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

3. Varför ska LU etablera verksamhet i SVS

Följande skäl anges i rapporten LU@SVS, STYR2018/654:

De stora anläggningarna på Brunnshögsområdet utgör en unik resurs, inte bara för Lunds universitet, utan för hela landet. MAX IV är en fjärde generationens synkrotron, den första någonsin att tas i drift och ESS är den kraftfullaste neutronkällan som byggts… under lång tid kommer både MAX IV och ESS att kunna vara en plats för forskning i absolut yppersta klass. Detta innebär att Lunds universitet… har en enastående möjlighet när det gäller att utnyttja anläggningarna för sin forskning och utbildning. Men universitetet har också ett stort ansvar för att i samverkan med anläggningarna öka deras tillgänglighet för andra aktörer, inom såväl akademin som industrin.

En etablering av verksamhet på Brunnshög motiveras givetvis främst av de ökade kontaktytorna mot de stora anläggningarna och den nytta Lunds universitet kan dra av att ingå i den intellektuella miljön kring anläggningarna.

Ett annat motiv är att skapa förutsättningar för nya samarbeten inom Lunds universitets verksamheter…. Slutligen finns det verksamheter med expansionsbehov som inte kan tillgodoses med nuvarande placering. Detta gäller bland annat för Lunds Nano Lab (LNL) och för Lunds lasercentrum (LLC).

4. Hur får jag kännedom om pågående etableringsarbete?

Arbetet presenteras löpande på bloggen https://lusciencevillage.blogg.lu.se/ Det finns möjlighet att prenumerera på inlägg och nyhetsbrev via prenumerationsfunktionen (se i högermarginalen).

Du hittar även kort information på LUs hemsida https://www.lu.se/svs

5. Ska grundutbildning ges i SVS?

Universitetsstyrelsen tog i december 2018 beslut (STYR2018/654) om att

– inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 (utan utbildning på grundläggande nivå) och samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 (även utbildning på grundläggande nivå inkluderas) kan skapas, samt granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario.

Vidare ska också rektor, i samråd med projektgruppen, senast till styrelsemötet den 24 september återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan för genomförande av arbetet inklusive översiktliga tidpunkter för framtida erforderliga styrelsebeslut.

6. Byggprocessen i Science Village Scandinavia?

Som beskrivits ovan arbetar LU Byggnad och projektgruppen i nära samarbete med verksamheten för att ta fram lokalbehovet baserat på sina verksamhetsbeskrivningar. Målet är att ha det klart senast december 2020 så att beslut om en etablering och en upphandling av en hyresvärd kan ta vid. Se bild för processen här (klicka för att förstora):

Byggprocessen

7. Vem fattar beslut om en etablering?

Beslut i etableringsfrågan berör flera delar och nivåer av Lunds universitet. Det rör universitetsövergripande, fakultet- och institutionsnivåer. Genom beslut i december 2018 (STYR 2018/654), ligger det övergripande ansvaret på Universitetsstyrelsen.

8. Vilket avstånd är det mellan Lundagård och Brunnshög och hur kommer kollektivtrafiken att se ut?

Från Kårhuset på LTH till MAX IV är det ca 3 km. Lunds kommun bygger f n en spårväg med planerad invigning våren 2020. Spårvägslinjen är 5 km mellan Lund C och ESS och kommer att ta 14 minuter.

Läs mer om spårvägen på Lunds kommuns hemsida

Följande video visualiserar Kunskapsstråkets väg, från Lundagård upp mot Science Village Scandinavia. Filmen, ca 1 minut lång, ger en uppfattning om byggnader längs Kunskapsstråkets väg vari LU har verksamhet och en visionsbild över hur Science Village Scandinavia, inramat av MAX IV och ESS, kan komma att se ut i framtiden. Klippet ger även en bild av framtida Brunnshög.

Videon har tagits fram av projektgruppen tillsammans med Science Village Scandinavia AB och Benjamin Walfridzon, visualiserare.