Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Uppdatering kring områdesmiljön i Science Village

Situationsplan för Science Village-området från mars 2023. Bild: SVS AB
Situationplan for Science Village as per March 2023. Plan by SVS AB.

Utformningen av miljön i Science Village är i full gång genom att området fortsätter att planläggas för exploatering. En planansökan för ett utav detaljplanerna för området (så kallade “Detaljplan 4”, se bild nedan) skickades in till kommunen av Science Village Scandinavia AB (SVS AB) i februari 2022 och planbesked bifölls i juni 2022.

Etableringen av Etapp 2, samlokalisering av kemiska och fysiska institutionerna och delar av EIT, föreslås ligga inom Detaljplan 4. Då universitetet inte varit delaktiga i arbetet med planansökan sammanställde LU Byggnad och dåvarande Science Village-kontoret förra året en skrivelse med synpunkter på trafiklösning, logistik, risk och exploateringsgrad inför uppstarten av det fortsatta arbetet.

Som en följd av detta arbete startades i januari 2023 ett planarbete med regelbundna möten mellan kommunen, SVS AB, Skanska och universitetet. LU representeras i dessa möten av projektledare och lokalsamordnade Charlotte von Brömssen från LU Byggnad. Planarbetet bekostas av fastighetsägarna SVS AB samt av Skanska som köpt en fastighet i direkt anslutning till planområdet. Då området ska beredas för känslig forskningsverksamhet krävs att trafik- och riskfrågor samordnas med en trivsam stadsmiljö. Här bidrar universitetet med kompletterande information och risk- och konsekvens bedömningar. Planarbetet i Science Village är komplext med motstående intressen och för att säkerställa en fungerande helhetslösning har kommunen beslutat att ta fram ett planprogram.

En viktigt fråga i planprogramsarbetet för hela Science Village har varit motorvägsavfarten till området. Kommunens ansvariga tjänstemän bjöds in till MAX IV för att få en personlig beskrivning och uppfattning om verksamhetens förutsättningar och frågan har även diskuterats på LU Byggnad med bland andra vicerektor för campusutveckling Per Mickwitz och stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin. Ett resultat av dialogerna med kommunen är att kommunstyrelsen nu har tagit beslut att utreda en alternativ placering av motorvägsavfarten. Konsekvenserna av att flytta motorvägsavfarten utreds i en trafikutredning som beräknas vara klar efter sommaren 2023. Det innebär att planprogrammet troligtvis försenas några månader.

Ett viktigt steg i arbetet med planprogrammet är att förmedla universitetets samlade bild av förväntningarna på området. Prioriterat i närtid är att samla studenternas synpunkter samt universitetets syn på Science Village ur ett helhetsperspektiv, det vill säga vad området ska erbjuda i relation till hela campus. Universitetets samlade bild behöver vara sammanställt till augusti om synpunkterna ska kunna tas upp i arbetet med planprogrammet.

Nedan bild visar Detaljplan 4 (ljusblå markerat område) där det är tänkt att delar av kemiska institutionen, fysiska institutionen samt delar av EIT ska samlokaliseras.