Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög

Det finns vissa grundförutsättningar och utmaningar som behöver adresseras och lösas om en flytt till Science Village Scandinavia (SVS) ska vara möjlig. Gemensamt vill studenterna lyfta några av dessa.

Ett enat campus
Att flytta delar av universitetet bort från resten skapar splittringseffekter som löper långt bortom de berörda institutionerna eller fakulteterna. Den övergripande utvecklingen för universitetet har varit att samlokalisera de olika delarna av campus (ex SOL, LUX och det tilltänkta Forum Medicum), detta har av såväl anställda som studenter ansetts vara positivt. Att flytta ut delar av verksamheten till SVS skulle snarare gå stick i stäv mot denna utveckling.

I och med denna splittring finns också en ökad risk för att våra redan geografiskt avlägsna Campus i Helsingborg och Malmö kommer att ytterligare nedprioriteras, då satsningar på dem inte bara konkurrerar med centrala Lund utan även Brunnshög.

Studentinflytande
Om studenter i sin tur ska flytta ut till SVS kommer detta försvåra för den eller de berörda studentkårernas verksamhet som kommer splittras mellan två olika områden. Detta kommer splittra studentpopulationen, göra det svårare för kåren att hålla ihop och således även försämra studiebevakningsmöjligheten och i förlängningen då kvalitén på utbildningen. Kårer med verksamhet i Helsingborg och Malmö upplever redan svårigheter med att integrera och driva på påverkansarbetet på dessa orter, och det är troligt att samma sak skulle hända med Brunnshög. Om delar av studentkollektivet ska flytta ut till SVS kommer det dessutom få konsekvenser för studentlivet i stort i Lund.

Ideellt engagemang är en självklar förutsättning för ett blommande studentliv. Nästan allt ideellt engagemang löper parallellt med studierna genom lunchmöten på vardagar och möten mellan föreläsningar. Avstånden kan anses små men ser man till vilka konsekvenser det har inneburit för Blekingska Nation och Vildanden att vara frånkopplande resterande studentliv (Blekingska kommer att flytta och delar av Vildanden att säljas av) inser man att avstånden inte kan marginaliseras.

Om det inte finns en konkret plan för hur dessa utmaningar kan adresseras eller en konsekvensanalys, kan detta starkt försämra kårernas möjlighet till studentinflytande.

Delad utbildning
Det spontana möten mellan studenter och anställda som sker när de möts över ämnesgränser är en naturlig grogrund för såväl konkreta tvärvetenskapliga initiativ som långtgående samhällsförbättring. Detta kommer oundvikligen minska om vissa ämnesområden företrädesvis finns på annan ort. Dessutom skapar fysiska avstånd ofta mentala avstånd.

En av de grupperna som riskerar att drabbas hårdast av splittringen av universitetet är olyckligtvis de studenter som kommer att läsa där. På grund av avståndet finns en oro att studenterna där kommer att bli isolerade från resten av universitetet, med flera negativa implikationer. Studentmobiliteten för dessa studenter kommer att vara sämre än för övriga studenter, då avståndet försvårar möjligheten att ta del av den bredd som Lunds universitet erbjuder och marknadsför sig med. Det riskerar även att studenterna på Brunnshög inte känner sig lika mycket som en självklart student på Lunds universitetet, eller ens på sin hemfakultet. Sist men inte minst, försvårar det även möjligheterna för dessa studenter att ta del av Lunds studentliv, och en splittring av studentlivet är inte önskvärt, om ens möjligt med de begränsade resurser vi har att jobba med.

Praktiska utmaningar för studenter
Inte bara för anställda och doktorander kan de praktiska aspekterna av att ha verksamhet på så olika platser var problematiska. Schemaläggningen för studenter som har undervisning både på SVS och på nuvarande Campus behöver läggas upp på sådant vis att studenterna fortfarande kan få nödvändig vila mellan undervisningstillfällen utan att behöva stressa mellan dessa. Det kan tyckas som små avstånd, men en cykeltur från LTH till MaxIV skulle ta minst 15 minuter inkl (cykel)ställtid (enligt google maps) och det går inte att förutsätta att studenter har råd att betala pendelkort till spårvagnen. Universitet står i dagsläget för lärares kollektivtrafikostnader till Campus Helsingborg och Malmö, men inte för de studenter som behöver pendla mellan olika campus. Studenterna har en oro att detta blir utfallet om ett Campus etableras på Brunnshög.

Finansieringen:
Detaljerna kring finansieringen av Brunnshögsflytten är fortfarande inte helt självklara, och studenterna känner en stor oro kring detta. Var kommer att resurserna som krävs att tas ifrån? Om pengar kommer att tas från den redan urholkade grundutbildningen, och särskilt om oväntade kostnader dyker upp, kan detta starkt drabba utbildningen för samtliga studenter på universitetet. Det finns också flera frågor kring hur kostnaderna kommer att se ut och hur dessa ska finansieras. Hur mycket av resurserna för flytten kommer att tas från universitetsgemensamma medel kontra fakultetsmedel?

Sammanflätning mellan utbildning och forskning
All forskning och utbildning måste ömsesidigt berika varandra och vara sammanflätade och en geografisk uppdelning riskerar självklart att försvåra detta. Dessutom finns det rent praktiska problem för lärare men inte minst studenter på forskarnivå som kan behöva pendla mellan forskningskontor och undervisningslokaler. Även om studenterna värnar om sammanflätningen anser vi att det skulle vara mer praktiskt att flytta enskilda lärare och forskningsgrupper till studenterna, än att flytta hela studentgrupper. Vi tror inte det är möjligt att flytta stora delar av en forskningsverksamhet utan att för den delen ta med studenter utan att väsentligt försämra kvalitén.

Slutsats
Vi vill att ovannämnda frågor vidare utreds innan studenterna kan ta ställning. LU måste ta hänsyn till studenternas oro kring detta.

november 13, 2018

Inlägget postades i

Alla blogginlägg