Samhällsvetenskapliga fakultetens reflektioner kring universitetets etablering på Brunnshög

Den 17 september hade delar av beredningsgruppen möte med Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan, kanslichef samt en representant från Samhällsvetarkåren.

Det framkom att detta inte är en direkt angelägenhet för Samhällsvetenskapliga fakulteten (S-fak) men att det indirekt kan vara betydelsefullt. Inställningen är positiv så till vida att det som är bra för LU är bra för fakulteten. Däremot yttrycks oro för kostnader, finansiering och prioriteringar, samt för campus sociala och geografiska miljö.

S-fak är orolig för hur finansieringen ska lösas. Dels kostar nya lokaler, dels ska de fyllas med verksamhet. En annan oro gäller risken att studentpopulationen i Lund delas upp. En omfattande etablering på Brunnshög innebär en risk för att denna dras isär på grund av avstånd. Från Samhällsvetarkåren sida uttrycks en oro för att ökade kostnader kommer att drabba utbildningen. S-fak betonar vikten av ett helhetsperspektiv och ser en risk att Campus Helsingborg prioriteras ner. Campus Helsingborg bör vara en angelägenhet för hela LU, och där behövs både ombyggnation och förnyelse av lokaler.

september 19, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög

Write a comment