Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SV

Vad har hänt under januari-mars 2020?

Möten

 • Etableringsgruppen (läs om gruppmedlemmarna) hade den 22 januari ett arbetsmöte med Sven Lidin, dekan Naturvetenskapliga fakulteten, och Viktor Öwall, rektor LTH, för att diskutera deras interna beslutsgångar och hur utbildningsfrågan ska behandlas på fakultetsnivå.

 • Gruppens kontinuerliga arbete med att ta fram och vidareutveckla verksamhetsbeskrivningarna, för direkt berörda av etableringen, fortgår. Etableringsgruppen träffar kontinuerligt de berörda verksamheterna för att vidareutveckla och definiera behov och önskemål gällande lokaler. Gruppen har också inhämtat erfarenheter från andra etableringar, bland annat från planeringen av Forum Medicum.

 • Etableringsgruppen hade möte med representanter för arbetstagarorganisationerna den 10 mars. Dessa får löpande information vid möten om etableringsarbetet, ca. 1 gång/termin.

 • Representanter från etableringsgruppen har haft möte med Studentkårernas ordförandekollegium för att ta del av studenterna farhågor gällande studentlivet vid en etablering i Science Village. Syftet var att skapa en bakgrund för att formulera en risk- och konsekvensanalys för studentlivet i samband med en etablering av universitetet i Science Village. Ordförandekollegiet och etableringsgruppen kommer att fortsätta ha en dialog kring frågeställningen.

  Uppdatering kring LU:s visionsarbete för Science Village-etableringen
  En grupp på central nivå, som leds av prorektor Sylvia Schwaag-Serger, har fått i uppdrag att ta fram en universitetsgemensam vision för Science Village-etableringen. Etableringsgruppen är representerad i visionsgruppen. Tre workshops har organiserats varav två med representanter från alla fakulteter samt studeranderepresentanter (sammanlagt ca. 55 deltagare), och en workshop med styrgruppen. Det var engagerade representanter som deltog och stämningen var framåtblickande med fokus på att etableringen i Science Village ska gynna hela universitetet. Resultatet av detta arbete kommer att utmynna i ett visionsdokument som ska presenteras för rektor i slutet av mars. Tanken är att visionen även ska kunna användas externt för att kommunicera LUs vision.

Övrigt

 • LTH:s styrelse har beslutat att initiera etableringen av ett nytt NanoLab i Science Village. Läs mer på Science Village-bloggen.

 • Sven Lidin skriver i sitt senaste Dekanbrev om Naturvetenskapliga fakultetens interna arbete kring en Science Village etablering samt universitetets övergripande etablerings- och visionsarbete. Läs hela Dekanbrevet här.
  *Som kommentar till Dekanbrevet vill vi informera om att gruppens huvuduppgift inte är att räkna på kostnader utan att ta fram ett underlag inför en upphandling av hyresvärd.

 • Senaste LTH-nytt dedicerar större delen av tidningen till MAX IV och ESS. Läs LTH-nytt (PDF).

  Mer om nyhetsbrevet
  Detta nyhetsbrev är ett led i att göra arbetet kring SV-etableringen mer synligt och nå fler intressenter. Projektgruppen planerar att skicka ut nyhetsbrev kvartalsvis. Detta kompletteras med regelbundna blogginlägg. Du är välkommen att prenumerera på inlägg för att ta del av kommande nyhetsbrev och blogginlägg (längst ned på sidan): https://lusciencevillage.blogg.lu.se/

  Nyhetsbrevet direkt på bloggen:
  https://lusciencevillage.blogg.lu.se/nyhetsbrev/

 

mars 16, 2020

Inlägget postades i

Alla blogginlägg