Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SV

Vad har hänt under april-maj 2020?

– Etableringsgruppen hade den 23 april ett möte med Christian Lindfors, ny VD för Science Village Scandinavia AB. Christian berättade om sina visioner för bolaget och området.

– Fysiska institutionens prefekt, Joachim Schnadt, föredrog en delrapport från fakultetens utredning kring grundutbildning i Science Village vid ett möte med etableringsgruppen den 12 maj. Utredningen kommer att föredras för universitetsstyrelsen i juni.

– Mikaela Rapp har blivit utsedd till ansvarig för ett kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av ESS och MAX IV. Kansliet har skapats av VINNOVA och Vetenskapsrådet gemensamt. Den 19 maj hade etableringsgruppen tillsammans med företrädare för LINXS ett möte med Mikaela Rapp, vilket blev en introduktion till LUs arbete kring etableringen i Science Village och diskussioner kring kansliets framtida roll. Läs mer om kansliet (vr.se).

– Under våren har etableringsgruppen arbetat med en PM med förslag till beslut om grundutbildningens etablering i SV. Denna PM ska redovisas vid Universitetsstyrelsens möte i juni tillsammans med ovan nämnda utredning om grundutbildning från Naturvetenskapliga fakulteten.

– LU Byggnad har under våren arbetat tillsammans med NanoLund för att utarbeta en detaljerad verksamhetsbeskrivning som ligger till grund för en marknadsundersökning för upphandling av hyresvärd. Den 1 juni hade också etableringsgruppen en syn (genomgång) på plats i Science Village tillsammans med arkitekter.

– Etableringsgruppen förbereder för närvarande en workshop den 8 juni tillsammans med arkitekter med syfte att gå vidare i arbetet med lokalprogrammet. Det blir etableringsgruppens högsta prioritet under hösten för att i tid kunna sammanställa lokalprogrammet som ska presenteras för Universitetsstyrelsen i december 2020.

Visionsarbeten
Under ledning av Heiner Linke arbetar en grupp med att ta fram en vision för LTH. Heiner Linke är professor och föreståndare för NanoLund. Carina Jarl projektleder arbetet. Visionsgruppen består av representanter för institutioner inom LTH (både de som är aktuella för etablering inom SVS och de som inte är det). Gruppen ska föredra sitt arbete för LTHs styrelse i juni och en skriven vision väntas under hösten 2020.

Naturvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för etablering i SV ska lämna två rapporter varav en redovisades den 8 maj. Den handlar bland annat om hur grundutbildning i fysik och kemi bör fördelas mellan de delar av institutionerna som flyttar till Science Village och de som inte gör det och hur utbildningslokaler i Science Village skall utformas, lämnad 8 maj, finns på LU@SVS-bloggen). Den andra rapporten ska handla om exakt vilka delar av fysik och kemiinstitutionerna skall etableras i Science Village, hur flytten påverkar de verksamheter som inte flyttar till Science Village samt hur verksamheter vid de institutioner som flyttat ca 2030 och vid hela fakulteten skall se ut i framtiden 2040-50, rapporten kommer under hösten 2020.

Hälsningar från Etableringsgruppen

juni 2, 2020

Inlägget postades i

Alla blogginlägg