Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nästa fas i etableringsarbetet för Science Village-etableringen (Etapp 2)

Visionsbild från Wihlborgs med spårvagnen och Space i förgrunden. Bild: Wihlborgs

Nästa fas i arbetet med att etablera verksamhet i Science Village är att klargöra framtida lokalbehov i ett lokalprogram med omfattning, synergieffekter, sambandskrav och konkreta ytor. Ett genomarbetat lokalprogram är en förutsättning för en fortsatt lyckad process.

Sektionen LU Byggnad inom Lunds universitet fick i december 2022 i uppdrag av rektor att färdigställa ett lokalprogram med utgångspunkt från Scenario 5 till slutet av 2023.

Scenario 5 innebär att NanoLab Science Village etableras som en del av Etapp 1 utan att vänta på Etapp 2. Etapp 2 innebär i stora drag att verksamhet som i dag ingår i fysiska och kemiska institutionen gemensamt etableras i Science Village.

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har sedan januari 2023 tillsatt en verksamhetsprojektgrupp och styrgrupp med de resurser som behövs för att gemensamt med LU Byggnad identifiera det framtida behovet av lokaler för forskning, undervisningsmiljöer och samverkan.

Styrgruppen för LU Byggnads del i arbetet leds av Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling som ordförande, och har det övergripande samordningsansvaret för LU:s etablering i Science Village.

I samband med denna omorganisation så har fakulteterna valt att lägga ned Science Village-kontoret som startade i juni 2021.

Läs mer om projektgrupp och styrgrupp för verksamhetens etableringsarbete (Etapp 2) på naturvetenskapliga fakultetens interna hemsida:
Etableringen i Science Village – naturvetenskap.lu.se

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Lokalprogram