Lunds Lasercentrum ser framtida utvecklingsmöjligheter med Science Village Scandinavia

Lunds Lasercentrum (LLC) är en organisation för tvärvetenskaplig forskning inom optik, spektroskopi och lasrar vid Lunds universitet.

Ett brett spektrum av aktiviteter, såväl grundläggande som tillämpade, bedrivs inom flera olika forskningsavdelningar och forskargrupper vid LTH, NatFak, MedFak (LUMLAC: LU medicinskt lasercentrum) samt vid MAX IV. Verksamheten vid LLC, som idag omfattar drygt 120 forskare, har behov av ändamålsenliga lokaler, som dels överstiger de befintliga vad gäller såväl yta som modernitet, och dels är samlokaliserade. Dagens lokaler är utspridda på flera olika avdelningar och institutioner.

Genom LU:s planerade etablering på SVS ser LLC en möjlighet till samlokalisering av dess verksamhet till en miljö med stor potential för utökat samarbete dels inom centret och dels med andra nyckelverksamheter, som t. ex. NanoLund, MAX IV, ESS och CMU vid MedFak. En sådan samlokalisering skulle ge ökade synergier mellan de olika enheterna inom LLC och därmed skapa en vetenskaplig miljö som ger mervärde. Det skulle även medföra att viss personal, t ex teknisk och administrativ, skulle kunna utnyttjas gemensamt. Dessutom skulle de lokaler som är nödvändiga för all laserverksamhet kunna samutnyttjas, t ex preparationsrum, verkstäder, optiklaboratorium, kemilaboratorium, mötesrum, lunchrum, samt lokaler för vakuumsystem, central gasförsörjning och annan avancerad utrustning.

Utöver redan identifierade fördelar ser man även framtida utvecklingsmöjligheter i en samlokalisering av LLC till SVS. Ett sådant exempel är synergier med en framtida frielektronlaser vid MAX IV, en laser som för närvarande befinner sig i den konceptuella designfasen.

oktober 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög