LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten.

LUNA har följt utredningens arbete sedan start och har beslutat om ett ställningstagande som finns tillgängligt på begäran via ordf@luna.lu.se för en detaljerad beskrivning.

Farligt att flytta på grundutbildningen

LUNA menar att om LU väljer att etablera grundutbildning på Brunnshög riskerar studenterna på den naturvetenskapliga fakulteten att hamna i kläm. Idag är upplägget för utbildningen på naturvetenskapliga fakulteten sådan att den främjar såväl tvärvetenskap som möten över institutions- och fakultetsgränserna. Inga studenter läser enbart på en institution och stora överlapp uppmuntras i själva strukturen, såsom när fysikstudenter ofta läser både matematik och teoretisk fysik under sin studietid. LUNA är av åsikten att denna tvärvetenskapliga ansats till utbildningen är en stor styrka och menar att om LU beslutar sig för att etablera grundutbildning på Brunnshögsområdet så kommer den styrkan att bli till en svaghet istället.

Hur man än delar på programmen är det svårt att se en konstellation där denna sammanflätning inte blir lidande – om det sker genom att förlägga enskilda kurser på Brunnshög så transport- och schematekniska problem som riskerar sänka utbildningskvalitén och om det sker genom att dela på utbildningen mellan grund och avancerad nivå så kan inte längre studenterna få ett utbyte inom ett program.

Men med det sagt så menar LUNA att flytta på större delar av verksamheten leder till större bekymmer än om man flyttar mindre delar så som kandidat/mastersarbeten och laborativa delar av kurser. Att flytta hela fakulteten isolerar naturvetenskapliga studenter från resten av Lunds universitet, att flytta grundutbildning splittrar studenterna och att endast flytta forskningen till Brunnshög riskerar att skada den viktiga sammanflätningen mellan utbildning och forskning.

Vikten av att ha en plan

LUNA betonar att en nyetablering på Brunnshög är ett viktigt beslut som kommer att ha konsekvenser för många år och många generationer studenter framöver. Därför är det nödvändigt att LU beaktar och planerar för de många utmaningar som en etablering är förknippad med. LUNA menar att LU måste vara säker på att eventuella studenter på Brunnshög inte på något sätt kommer få en mindre kvalitativ utbildning eller studietid innan man går framåt med etableringsplanerna. Det allra minsta borde vara en övergångsplan som säkerställer att ingen student lider av en flytt.

Man kan inte förbise de praktiska frågorna som skulle drabba studenter på Brunnshög. Det måste finnas en fungerande transport mellan stadskärnan och Brunnshög; idag är det mer än 15 minuter cykelväg från Fysicum och om studenter ska befinna sig på Brunnshög i någon större utsträckning än idag måste det finnas lösningar för alla: Bra cykelvägar, en fungerande kollektivtrafik för en rimlig kostnad och som kan hantera transport av potentiellt hundratals studenter fram och tillbaka varje dag. Schemaläggningen är ett annat praktiskt problem som måste fungera felfritt – studenter ska ha rätt att både vila under rasten, ha möjlighet att transportera sig till nästa moment och få en rimlig chans för socialt utbyte.

Studentlivet och studentinflytandet

LUNA är en mindre kår med begränsade resurser där avstånden mellan utbildningarna är avgörande för studentkårens förmåga att koordinera ideella studentrepresentanter. Att ytterligare försvåra studentkårens arbete genom att omlokalisera studentgrupper riskerar att få digra konsekvenser för studenternas förmåga att påverka sin egen utbildning, vilket hämmar både inflytande och utbildningskvalitet.

Vidare måste LU visa att universitetet tar den attraktiva kraften i studentlivet på allvar. För många studenter på framförallt grundnivå är studentlivet en av de aspekter som lockar dem till Lund. Om LU väljer att etablera grundutbildning på Brunnshög finns det en risk att studenterna går miste om delar av det levande och givande studentlivet.

november 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög