Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering

HTS lyfter ett varningens finger om förhastade beslut som riskerar att skapa schismer mellan såväl studenter som universitetsanställda. HTS värnar om att samla universitets olika delar runt existerande geografiska placering så att utbyten mellan studenter, lärare och personal blir enklare. Studentkåren har erfarenhet av att ha en studentgrupp som är utspridd över olika campus och i många olika byggnader och ser hur avstånd spelar stor roll för sammanhållning såväl som förmåga.

Det är en lärdom som måste beaktas inför en eventuell etablering på Brunnshög: HTS menar att om till och med avståndet mellan SOL och LUX påverkar studentkårens förmåga att studiebevaka och kvalitetssäkra utbildningen så är risken stor för ännu sämre möjligheter över ett avstånd på 3 km.

En annan farhåga är att eventuella studenter på Brunnshög skulle få försämrade möjligheter att ta del av Lunds studentliv. Det här ser de som en fara för hela universitetet, då studentlivet är en stor faktor i vad som får studenter att söka sig till Lund och att avskärmas från det riskerar att minska attraktionskraften för hela Lunds universitet.

Finansieringen – en kärnfråga

HTS menar att det inte bör gå några medel från de Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) för att finansiera en nyetablering på Brunnshög. Prislappen är redan idag utarmad till följd av ett otillräckligt resurssystem och ytterligare påfrestningar på t.ex. grundutbildningsmedel för HT skulle skada kvaliteten på studenternas utbildning. Istället menar HTS att finansieringen bör ske uteslutande från de fakulteter som primärt kommer att bedriva verksamhet på Brunnshög.

Skänk det kvarvarande en tanke

Om Lunds universitet väljer att gå vidare med en nyetablering på Brunnshög så är det viktigt att beakta de delar som blir kvar. Detta gäller inte minst lokalbeståndet och HTS menar att de byggnader och lokaler som blir tillgängliga i samband med en flytt måste behållas i universitets kontroll och användas till universitets bästa. De bör inte överlåtas till andra intressen utan en tydlig plan för hur det skulle komma universitet till gagn bör utvecklas – i nuvarande eller ändrad form. Viktigt att inkludera i en plan för det kvarvarande bostadsbeståndet är att beakta det behovet av nya lokaler inne i Lund. Dessa menar HTS kan nämligen förväntas öka, då de studenter som tvingas studera på Brunnshög fortfarande kommer att bo i staden och, likt övriga studenter, kommer söka sig till studieplatser närmare deras bostad.

En sista aspekt att beakta är behovet av kompensation för de fakulteter och studentgrupper som inte får skörda den möjliga frukten av en etablering på Brunnshög men förväntas bidra till den gemensamma kassan. Nya studieplatser i Lunds centrum kan vara ett exempel på det enligt HTS, men Lunds universitet bör se över hur universitet kan förstärka den verksamhet som hamnar utanför denna satsning.

november 28, 2018

Inlägget postades i

Alla blogginlägg