Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Hallå där Charlotta Turner! Vad händer just nu kring Science Village-etableringen?

Delar av projektgruppen på studiebesök i Forum Medicum. Charlotta Turner i mitten. Joanna Oberda, projektmedlem till vänster, och Maria Ovesson, btr. projektledare, till höger. // Parts of the project team visiting Forum Medicum. Charlotta Turner is in the middle. Joanna Oberda on the left, and Maria Ovesson on the right. Image: C. Schubert

This blog post is available in English here.

Projektledaren Charlotta Turner delar i den här intervjun med sig av pågående arbete kring Lunds universitets etableringsarbete i Science Village. Det nyligen inlämnade omfattningsförslaget för Etapp 2 diskuteras, där projektgruppen noggrant har kartlagt vem och vad som berörs av etableringen och siat om framtida lokalbehov. Charlotta ger också en uppdatering om det aktuella läget med lokalprogrammet. Om du vill veta mer om hur etableringsarbetet kommer att fortsätta under nästa år så rekommenderar vi att du tar del av den andra delen av vår intervju, som du hittar här:

Del två av intervjun: Hallå där Charlotta Turner! Hur ser arbetet med Science Village-etableringen ut nästa år?

Projektgruppen har nyligen (18 oktober) lämnat in ett verksamhetsmässigt omfattningsförslag till rektor. Vill du förklara vad det är och hur det ska användas?

Charlotta: Ja, absolut. Det verksamhetsmässiga omfattningsförslaget handlar om att kartlägga våra nuvarande verksamheter som berörs av etableringen, och försöka förstå hur de kommer att utvecklas i framtiden. Vi har diskuterat och tittat på om det kommer att vara samma omfattning eller om det kommer att finnas förändringar. Därefter har vi lagt fram allt från antalet kontors- och undervisningslokaler och labblokaler till personal och studenter som vi menar berörs av etableringen. Vi har även gått igenom forskningsinfrastrukturer och beskrivit vad vi tror behöver flyttas upp till området, eller etablera motsvarande infrastruktur, och den infrastruktur som vi inte tror ska flytta.

Omfattningsförslaget har varit ett omfattande arbete för projektgruppen och bitvis en utmaning, men det har hjälpt oss enormt mycket att förbereda inför arbetet med lokalprogrammet, som är nästa steg.

Förslaget är en del arbetsprocessen och en av tre leveranser enligt rektorsbeslutet från december 2022, där lokalprogrammet är vår sista leverans. Förslaget på omfattning för Etapp 2 har diskuterats i båda våra styrgrupper och skickats till rektorn för påsyn.

Vad tror projektgruppen om framtiden? Kommer antalet anställda och studenter att vara lika många i Science Village, eller kommer detta att ändras?

Charlotta: Totalt berör etableringen idag 670 heltidsanställda, ej inkluderat gästforskare, ex-jobbare och andra icke-anställda i verksamheten. När det gäller antalet anställda i framtiden så förväntar vi oss att det blir något färre, ca. 600 anställda. Detta grundar sig på idén om samlokaliseringseffekt där vi avser att utnyttja stödfunktioner mer effektivt inom fysik och kemi. Vi räknar även med att ha något färre lärare, men att dessa å andra sidan har bättre förutsättningar att ägna sig åt undervisning och forskning.  

Däremot förväntar vi oss att studentantalet ökar något. Viräknar med att ha cirka 1400 heltidsstudenter i Science Village. Vår vision innefattar att attrahera internationella studenter, även utanför EU med intressanta utbildningsprogram.

Kan du berätta mer om hur du ser på framtiden när det gäller gemensamma utrymmen? Hur bestämmer ni hur många föreläsnings- och övningssalar samt labbplatser som behövs i framtiden?

Charlotta: För att svara på hur det kommer att se ut i framtiden så har vi genom våra schemaläggare skapat ett testschema för år 2033/34. De har planerat ett helt läsår i framtiden baserat på våra nuvarande utbildningar och funderat på hur många lokaler som behövs i Science Village. Ett viktigt mål är att se till att lärare och studenter inte behöver fara runt mellan olika platser i Lund under samma dag. Vi har tillsammans med schemaläggarna analyserat behoven baserat på testscheman och försökt att förstå det absolut nödvändiga när det gäller undervisning i ämnen som kemi och fysik, och därefter har vi sett till att dessa behov möts genom lokaler. Det har varit ett komplicerat pussel eftersom många studenter läser flera olika kurser parallellt, inte bara inom kemi och fysik, men jag tycker vi har lyckats få fram något väldigt bra.

Ni har gett schemaläggarna fria händer när det kommer till lokalstorlekar. Kan du berätta mer om detta och hur det påverkar utformningen av universitetets lokaler?

Charlotta: Ja, vi ville ge schemaläggarna friheten att tänka utanför boxen när det gäller lokalstorlekar. Det har lett till att vi nu tittar på olika typer av lokaler som kan komplettera det vi har idag på campus. Vår vision är inte att bara kopiera det vi har nu, utan att tänka på hur vi kan skapa mer effektiva och ändamålsenliga och flexibla utrymmen.

Vad sker nu i arbetet med att ta fram ett lokalprogram?
Charlotta: Vi är just nu inne i en intensiv fas med lokalprogramsarbetet. Vi har stöd från White Arkitekter som hjälper oss att samla in information om våra befintliga lokaler. Just nu genomför vi en detaljerad nulägesbeskrivning som fungerar som en grundläggande lokalanalys. Denna analys omfattar inte bara ytor, utan också en noggrann titt på hur lokalerna används i förhållande till verksamheten.

Vi har även börjat arbeta med att kategorisera lokalerna för en framtida användning. Det innebär att vi har skapat “typrum” för framtiden och låter verksamheten själva välja hur deras laboratorier och utrymmen ska passa in i dessa kategorier. Vi undersöker varje enskild lokal och tittar på olika aspekter, inklusive om där finns behov av dagsljus eller totalt mörker, känslighet för vibrationer, samt hur ofta och på vilket sätt de används. All denna information är ovärderlig och kommer att hjälpa arkitekterna att utforma ett lokalprogram till slutet av året.

Utöver detta arbete har vi även haft intervjuer med ledningsgrupper, workshops med studenter kring studiemiljön och workshops med tekniker och annan personal som kan labben och dessa utrymmen bäst.

White Arkitekter har även gått igenom lokalerna på Kemicentrum, på Fysicum, och EIT (Elektromagnetism och nanoelektronik) tillsammans med verksamheten. Detta har varit en omfattande process där vi, tillsammans med verksamheten, har granskat lokalerna noggrant, identifierat vad som fungerar bra och vad som kan förbättras, och hur man kan arbeta mer effektivt i olika utrymmen.

Det är även viktigt att vi inte bara tänker på byggnader utan även på hur vi kan skapa en hållbar arbets- och studiemiljö i Science Village. Hållbarhetsmålet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar efter att minska behovet av till exempel bilresor till och från jobbet och säkerställa bra cykelstråk upp till området med gott om plats att ställa cyklar på med mera.

Vill du ta del av det verksamhetsmässiga omfattningsförslaget så mejla lusciencevillage@science.lu.se för att komma i kontakt med projektgruppen.

Ett blogginlägg om hur projektgruppen arbetar med studentperspektivet kring etableringen kommer inom kort att publiceras på bloggen.