Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Fysiska institutionen och kemiska institutionen i Science Village – prefekternas perspektiv

Fysicum och Kemicentrum, nuvarande byggnader för fysiska institutionen och kemiska institutionen

Gästblogg av Leif Bülow, prefekt på kemiska institutionen, och Joachim Schnadt, prefekt på fysiska institutionen. Detta inlägg publicerades först på Science Village-kontorets blogg. Kontoret är nu nedlagt.

Kemi och fysik står varandra väldigt nära ämnesmässigt. Enligt Nationalencyklopedin är kemin ”vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar” medan fysiken är ”den vetenskap som studerar materiens struktur på grundläggande nivå och dess uppträdande under skilda betingelser.” Många gånger delar kemister och fysik samma frågeställningar, men de använder sig av olika, kompletterande språk och olika, likaså kompletterande tillvägagångssätt för att behandla frågeställningarna. Oftast använder de sig av samma teoretiska och experimentella metoder, men använder dem på olika sätt för att hitta svar.

Leif Bülow (t.v.) och Joachim Schnadt (t.h.)

Märkligt nog är den ämnesmässiga närheten någonting som i det närmaste är osynligt i de allra flesta utbildningarna på såväl LTH som naturvetenskapliga fakulteten, civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap undantaget. Kopplingen är tydligare på forskningssidan där det finns rätt många samarbeten inom olika projekt och frågor. Samtidigt framstår den ämnesmässiga närheten som underutnyttjad även inom kemi- och fysikforskningen på Lunds universitet, trots att det finns mycket betydande överlapp inom t ex materialforskningen, forskningen om ultrasnabba och dynamiska processer, ytvetenskaperna, beräkningsfysiken och -kemin, katalysforskningen, biotekniken, biofysiken och – kemin samt förbränningskemin och -fysiken. Lunds universitets etablering i Science Village ger fysik- och kemiområdena ett unikt tillfälle att tänka nytt och att tänka tillsammans. Det är av yttersta vikt att etableringen utformas på ett sådant sätt att en ny helhet formas och att etableringen inte blir en förflyttning av två (stora) institutioner till en ny plats utan att det sker en integrering och utan att det skapas något nytt.

Prefekterna på KILU och fysiska institutionen skulle vilja se följande inom…

…grundutbildningen:

 • Studenterna som läser huvudämne fysik eller kemi (dvs utbildningarna i fysik/teoretisk fysik och kemi på naturvetenskapliga fakulteten samt teknisk fysik, kemi/bioteknik och teknisk nanovetenskap) bör utvecklas så att de innehåller betydande inslag av det andra ämnet; detta inslag bör utvecklas inom ämnesgränsöverskridande kurser, dvs innehållande både fysik och kemi, som samundervisas av lärare från kemi- och fysikområdena.
 • Studerande i dessa huvudämnen bör också ha möjlighet att inom sin utbildning komma i tät kontakt med livsvetenskapliga aspekter.
 • Förverkligandet av ett eller flera program för fysik och kemi.
 • Där det är möjligt skulle vi vilja se att det utvecklas laborationer och övningar som innehåller inslag av såväl kemi som fysik. Gemensamma laborations- och övningslokaler kommer att möjliggöra sådana gemensamma undervisningsmoment. Hit räknas även gemensamma datorlabbar i labbsalar med avancerade datorer.
 • I Science Village skulle vi gärna vilja ge högkvalitativ och modern undervisning som använder sig av nya undervisningsformer. På grund av den ämnesmässiga närheten lämpar sig fysik- och kemiämnena utmärkt för att tillsammans utveckla sådana nya undervisningsformer, inklusive de lokaler och andra resurser som är nödvändiga för denna undervisning.
 • Ett lärarrum skulle kunna ge lärarna möjlighet för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd. Vi skulle vilja intensifiera det kollegiala samarbetet inom grundutbildningen, genom gemensam undervisning och genom en kultur där ämnesövergripande auskultering och mentorskap för yngre lärare är ett helt normalt inslag i undervisningsverksamheten.
 • Vi skulle vilja att undervisningsbyggnaderna i Science Village byggs så att det uppstår naturliga mötesplatser för studenterna som läser fysik- och kemikurser. Själva mötet främjas genom ovanstående gemensamma delar av utbildningarna, men även genom att erbjuda gemensamma seminarieserier som riktar sig till alla våra studenter, till exempel om forsknings- och samhällsutmaningar (hållbarhet, energiförsörjning, material för tekniska lösningar…) och möjligheter för avnämare (t ex föredrag av alumner, arbetsmarknadsmässor…).
 • Vi ser att utbildningsorganisationen för fysik och kemi med fördel samorganiseras i Science Village.

…forskarutbildningen:

 • Många av våra forskarstuderande skulle kunna dra stor nytta av att lära sig mer om ”det andra” ämnesområdet och många nya möjligheter skulle kunna uppstå för deras forskningsaktiviteter. Detta skulle också få en mycket positiv effekt på kvaliteten hos våra forskarutbildningar. Det som krävs är dock att det uppstår en medvetenhet och en vetskap om möjligheterna hos det andra ämnesområdet. Idag bedriver vi ett antal mycket framgångsrika forskarskolor, som delvis är gränsöverskridande. Vi skulle vilja erbjuda alla våra doktorander möjligheten att delta i en gemensam forskarskola för fysik och kemi. En sådan gemensam forskarskola skulle ha en stor fördel genom en samlokalisering av kemi och fysik. Denna forskarskola skulle kunna erbjuda ett stort antal av de kurser som alla doktorander läser men den skulle framförallt möjliggöra nätverksbyggande över ämnesgränserna.
 • En samlokalisering av fysik och kemi skulle också kunna stärka samarbetet mellan forskarstudenter med teoriverksamhet och sådana med experimentell verksamhet. Vi har starka teori- och experimentella verksamheter på såväl KILU som fysiska institutionen. Vi har dock inte alltid en idealisk matchning mellan teori och experiment på en och samma institution, samtidigt som det kan finnas möjligheter på den andra institutionen.

…inom forskningen:

 • Det finns många små och medelstora forskningsinfrastrukturer på såväl KILU som fysiska institutionen som skulle kunna vara till stor nyttja inom hela fysik- och kemiområdet, men som enbart utnyttjas av den ena sidan. Genom att samla den experimentella infrastrukturen i fysik och kemi i en gemensam byggnad skulle denna klyfta kunna överbryggas, i synnerhet om det utvecklas en modell för samutnyttjande av sådan infrastruktur och om det informeras och utbildas om möjligheterna. Dessa infrastrukturer omfattar t ex spektroskopi-, spektrometri- och mikroskopikarakteriseringsverktyg, verktyg för provpreparering o.d. och gemensam beräkningsutrustning.
 • Likaså erbjuder en gemensam etablering av kemi och fysik i Science Village möjligheten att satsa på en mekanisk verkstad liksom en elektronikverkstad i lagom storlek där stöd ges till både forskning och grundutbildning.
 • Vi har forskargrupper, t ex inom Lunds lasercentrum och inom NanoLund, men även inom andra områden, som bedriver forskning med liknande frågeställningar. En del av dessa samarbetar, medan andra inte gör det. En gemensam lokalisering av fysiska institutionen och KILU i Science Village, utan fysiska gränser mellan de två institutionerna, skulle främja samarbetet inom etablerade grupperingar, samtidigt som den också skulle främja nya samarbeten. Här finns möjligheter för direkt samlokalisering samt nya organisationer och organisationsformer.

…stödfunktionerna:

 • I och med att kemi- och fysikområdena fungerar på väldigt liknande sätt ser vi möjlighet för gemensamma stödfunktioner såsom ett gemensamt bibliotek, ett gemensamt forskningsstöd och en gemensam administration.
 • En gemensam fastighetsservice skulle kunna agera verksamhetsnära och samtidigt effektivt.
 • En sådan gemensam organisation, som samtidigt ska behålla den lokala förankringen med ett direkt stöd till den vetenskapliga personalen, skulle innebära att vi blir en attraktivare arbetsgivare med bättre möjligheter att rekrytera högkompetent TA-personal.

…samverkan:

 • Det finns upparbetade företagskontakter på både KILU och på fysiska institutionen. Dessa kontakter skulle kunna komma betydligt fler studenter och forskare tillgodo, i synnerhet om vi får bättre möjligheter att arbeta över områdesgränserna. En nära lokalisering till spinn-off- och små företag i Science Village skulle ge möjlighet för nya kontakter, och de befintliga kontakterna skulle kunna utnyttjas effektivt t ex för arbetsmarknadsdagar för doktorander och studenter, för seminarier som syftar till att stärka den företagsnära forskningen, etc.
 • Vi skulle gärna vilja se att byggnaden som är gemensam för fysik och kemi har en ingång som möjliggör det spontana mötet. Ett gemensamt, centralt lunchställe och café är ett måste. Detta bör helst också hålla öppet på kvällstid. Studieplatser behöver planeras in från början och likaså rumsliga möjligheter för studentkårer och studieråd. Den sociala kontexten är viktig för såväl studenter som anställda, och denna kontext skulle stärkas t ex genom lokaler för gym och annan idrott.

Leif Bülow och Joachim Schnadt