Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i och med planeringen av Forum Medicum. Dock kan vi se en potentiell problematik för våra studenter även om flytten inte direkt rör dem. Nedan följer några tankar kring vad dessa eventuella konsekvenser kan innebära.

Idag består Medicinska Fakulteten vid LU av flertalet institutioner med spridda geografiska placeringar. Det vi kan se idag är att detta redan nu bidrar till svårigheter i samverkan och samarbete, såväl inom utbildningen som för studentkårsarbetet. Som exempel finns det redan idag en problematik i avståndet mellan BMC och HSC. Även om distansen rent geografisk kan likställas med 10 minuters promenad, får det i realiteten stora konsekvenser för kommunikation och samarbete inom kåren och fakulteten. Vilket är något som våra studenter märker av och uppmärksammar som något negativt.

En flytt av delar av universitetet, även om det inte i första hand skulle röra våra studenter, skulle från vårt perspektiv försvåra möjligheten för våra studenter och vår fakultet att samverka och samarbeta över fakultetsgränserna. Något som vi anser är en av förutsättningarna för att projektet med Forum Medicum ska vara ett lyckat sådant.

Med detta i åtanke anser Corpus Medicum att scenario 1 är en lämplig utgångspunkt då LU med fördel delvis bör etablera sig på SVS. Vi vill dock samtidigt belysa att en etablering som leder till en exkludering av studenterna kan leda till negativa konsekvenser för såväl studenterna som för fakulteten och LU. Med detta i åtanke ställer vi oss inte heller helt negativa till scenario 2 där studenter på avancerad nivå ges möjlighet till en direkt närhet till forskning på en hög nivå på SVS. Detta förespråkar vi dock endast om det rent organisatorisk sköts på ett genomtänkt och bra sätt som skadar varken studenter, utbildningsresurser eller fakultetens verksamhet.

Scenario 3 och 4 ses inte som alternativ som skulle gagna studenterna som Corpus Medicum utbildningsbevakar för.

november 28, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög