Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). LUs styrelse diskuterade underlaget i december 2018 och februari 2019. Styrelsen beslutade att “inleda universitetets etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 enligt rapporten, och samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas, samt hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario.”

Sammanfattningsvis innebär scenario 2 en etablering utan utbildning på grundnivå, medan scenario 3 innebär att också utbildningen på grundnivå ingår i en etablering på Brunnshög.

På basis av styrelsebeslutet tillsatte rektor Torbjörn von Schantz en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. Gruppen består av Olle Söderman (projektledare) och Knut Deppert som representerar verksamheter vid kemi respektive fysik, men också naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Vidare ingår Carina Jensen som projektkoordinator (Sektionen Kommunikation) och Malin Gülich som lokalplanerare vid LU-byggnad. Cecilia Schubert på Sektionen Kommunikation bidrar till att gruppens kommunikation är transparent.

En knäckfråga för arbetsgruppen är hur grundutbildningen berörs av en eventuell etablering. För att ta fram ett underlag för framtida beslut i just den frågan har gruppen knutit till sig Jan-Olle Malm från kemiska institutionen som har en gedigen erfarenhet av GU-frågor vid de berörda fakulteterna.

Arbetsgruppen har startat sin verksamhet

Arbetsgruppen har startat arbetet med att planera för lokaler för verksamheter vid LU, vare sig det rör nya lokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Arbetet följer en väl inarbetad process för större om- och nybyggnationer vid LU. Som ett första steg arbetar berörd verksamhet fram verksamhetsbeskrivningar, ett arbete som är igångsatt. En schematisk beskrivning av hela processen hittar du här.

Målet är att vid utgången av 2020 ska beslut kunna fattas om att ta fram ett upphandlingsunderlag för en framtida hyresvärd.

Det finns några väsentliga frågor att hantera under arbetes gång. En sådan, redan nämnd ovan, rör hanteringen av grundutbildningen. En avgörande fråga rör finansieringen, eller för att vara mer exakt, hur ska hyresökningarna som etableringarna leder till finansieras. Också infrastrukturen i de nya lokalerna måste finansieras.

I huvudsak rör den nya etableringen verksamhet vid fysiska institutionen och i mindre grad kemiska institutionen. De delar av fysik som inte kommer att etableras på Brunnshög ingår också i planeringen. Slutligen, även om arbetsgruppens uppgift rör den första vågen av etablering på Brunnshög, kommer med stor sannolikhet ytterligare LU verksamhet att i en framtid följa den första vågen. Detta faktum måste också vägas in i det nuvarande arbetet.

Transparens och tydlig information viktigt

Arbetsgruppens mål är att arbetet ska vara transparent. Vi kommer löpande att kommunicera relevanta uppdateringar i denna blogg. För att få den senaste informationen om LUs etablering på Brunnshög ber vi er att prenumerera på våra inlägg (se prenumerationsfunktionen till höger). Även på svenska hemsidan kan ni hitta information om arbetet samt på den engelska webben.

Som ett led i att öppet kommunicera vårt arbete och att signalera att gruppen är igång bjöd vi in till en kick-off i slutet på mars i LINXS lokaler på Ideon. Omkring 30 personer deltog i arrangemanget. Rektor Torbjörn von Schantz inledde träffen med att redogöra för vikten av en lyckad etablering för Lunds universitet. Representanter för fakultetsledningarna för LTH och naturvetenskapliga fakulteten fick ge sina perspektiv på etableringen på Brunnshög och de olika medlemmarna i projektgruppen berättade om hur processen framåt ser ut. Gruppen ska leverera ett slutbetänkande före utgången av 2020 och ett skarpt byggbeslut kan förväntas om cirka fem år.

Rektorn inledde arbetsgruppens kick-off i mars med att tala om hur viktig etableringen på Brunnshög och i Science Village Scandinavia är för universitetet. Bild: Carina Jensen

Avslutningsvis…

Slutligen, Sven Lidin diskuterar i sitt dekanbrev för april Brunnshög på ett tänkvärt sätt. Jag avslutar detta blogginlägg med att citera Sven: ”Det är viktigt att vi alla engagerar oss i Brunnshögsdiskussionen. Detta är en unik möjlighet för Lunds universitet och för vår fakultet, men det är också ett svårt och dyrt projekt som, om det blir verklighet, kommer att förändra vårt universitet och vår fakultet. Förändring är bra. Men vi måste styra förändringen och inte bara låta den ske utan vår medverkan.

Den nya arbetsgruppen kommer att fortsätta driva Science Village-bloggen och där kommer vi efterhand att kunna ta del av hur arbetet fortskrider. Bara om vi alla deltar i en konstruktiv diskussion kring Brunnshög, i forskargrupper, vid institutioner, med och mellan studenter och lärare och med arbetsgruppen, kan vi alla bidra till att göra det bästa av detta. Gör det!”

Undertecknad Olle Söderman, projektledare