Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att processen är iterativ; underlaget växer fram och blir efterhand mer och mer detaljerat. Som en konsekvens av detta är kostnadsuppskattningar i början av processerna rätt osäkra, men blir alltmer säkra när processen framskrider. En central uppgift är att den resulterande ökningen av lokalkostnaderna hålls inom rimliga gränser.

Enligt vår nuvarande tidsplan ska ett underlag baserat på verksamhetsbeskrivningarna vara så långt framme att ett beslut om att ta fram upphandlingsunderlag för en (eventuell) upphandling ska kunna fattas i början av 2020. En svårighet är att man måste planera för förhållanden som gäller om 7-10 år. Det kan vara av intresse att uppskatta hur många personer och vilken lokalyta som ungefär bedömts beröras hittills i arbetet: det rör sig om 450 personer och en verksamhetsyta på 20-25,000 m2. Slutligen, med risk för att vara övertydlig, vi tar vår utgångspunkt i vad som är bäst för verksamheten i vårt arbete!

Hantering av grundutbildningen

Som bekant är hanteringen av grundutbildningen vid den framtida etableringen en knäckfråga. Studenternas organisationer har framfört ett antal synpunkter som rör både praktiska och logistiska aspekter på att förlägga viss utbildning till SVS, men också farhågor för att studentlivet splittras. Vårt mål är att så långt möjligt föreslå lösningar på studenternas i mångt och mycket rimliga invändningar genom en gedigen utredning och redogörelse för konsekvenserna av grundutbildning om delar av den förläggs till SVS. Det kan röra sig om schematekniska lösningar, hur utbildningsbevakning underlättas och hur transporter kan lösas. 

Anläggningarna på SVS ger en unik möjlighet att utveckla utbildningar kring den forskningsverksamhet som växer fram samt att hitta nya former för sammanflätning av forskning och undervisning. Denna möjlighet bör utnyttjas.

Att etableringen på SVS leder till hyresökningar står nog utan tvivel. En stor del av dessa kommer att finansieras av berörda fakulteter. Samtidigt är etableringen på SVS av centralt strategiskt intresse för hela Lunds universitet. En viss del av hyresökningarna kommer därför rimligen falla på Lunds universitet centralt. Detta är inte unikt för SVS; under de senaste 20 åren har flera nya etableringar fått finansieringsstöd med gemensamma medel. Menar vi allvar med att de stora anläggningarna kommer att få en central betydelse för Lunds universitet, bör detta faktum till syvende och sist rimligen få konsekvenser för universitetets resursfördelning.

Hälsningar,
Olle Söderman, Projektledare

maj 21, 2019

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Lokalprogram