Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Dekanbrev från Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens styrelse fattade beslut den 4 november om omfattningen av en etablering i Science Village. Samtliga anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten fick ett dekanbrev med information om beslutet och Science Villagegruppen har valt att publicera det i sin helhet här nedan.

Hej,

Nu kommer det längsta brevet ni har fått av mig någonsin. Anledningen är den största och mest spännande förändringen fakulteten och Lunds universitet står inför på mycket länge!

Som många av er säkert vet har Science Village och universitetets etablering där varit ett viktigt ämne de senaste åren. Detta formulerades redan i Lunds universitets strategiska plan som gäller 2017-2026. Vår fakultetsstyrelse fattade den 4 november beslut kring hur Naturvetenskapliga fakulteten skall implementera det beslut om etablering på Brunnshögsområdet som i år tagits i Lunds universitets styrelse. Eftersom beslutet direkt berör två institutioner som är gemensamma för de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna är vårt beslut koordinerat med motsvarande beslut i styrelsen för LTH. Beslutspunkterna återges nedan med en förklaring av vad de olika delbesluten innebär i praktiken. Vägen har varit lång och ofta krokig, men nu är vi här. 

Beslut

Etableringsetappernas tidssättning är ungefärlig och kommer att vara beroende av såväl finansiering som av personella resurser i planeringsarbetet.

Beslutet ger oss ett underlag för att kunna räkna på vad en etablering, i den skala  Universitetsstyrelsen beslutat om, kommer att kosta. Utan en detaljerad plan kan vi inte få något svar på den frågan. Detta är den etablering vi vill genomföra, men ekonomin är, och måste vara, en begränsande faktor. Tidsplanen är medvetet optimistisk och vi är väl medvetna om detta.   

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar att genomföra etableringen vid Science Village enligt etapp 1 och etapp 2 i fakultetens utredning:

Etapp 1 (~2025) Laboratorier för Lund Nano Lab (Nanolab Science Village) och Lunds Lasercentrum.

Etapp 2 (~2027) Fysiska institutionen och delar av kemiska institutionen i en omfattning motsvarande den samlade verksamheten vid avdelningarna för kemisk fysik och Centrum för analys och syntes. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen uppdrar åt institutionsstyrelsen vid kemiska institutionen att besluta om exakt vilka verksamheter från institutionen som skall beröras. Beslut i frågan behöver fattas under första kvartalet 2021. 

Den omfattning av etableringen som anges här är i mycket given av förutsättningarna i Universitetsstyrelsens beslut. Vårt arbete som fakultet är att klargöra hur beslutet skall implementeras på vår fakultet i lite mera detalj, men också att skicka frågan vidare till institutionerna för ytterligare förfining.   

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar att i en tredje etapp fortsätta etableringen med en ambitionsnivå som i omfattning ungefärligen motsvarar hälften av den verksamhet som identifieras i etapp 2. Denna etableringsfas skall föregås av ett grundligt utredningsarbete rörande vilka verksamheter inom fakulteten som bör etableras vid Science Village.

Det är viktigt att vi tänker oss etableringen av verksamheter på Brunnshögsområdet som en del i en mycket långsiktig rörelse av hela Lunds universitet i nordöstlig riktning. Denna rörelse har pågått sedan universitet kom till, men har accelererat i takt med universitetets expansion. Skrivelsen är medvetet mycket öppen för att alla verksamheter skall vara engagerade i det fortsatta arbetet.

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar att grundutbildning skall etableras vid Science Village i en ungefärlig omfattning som motsvarar den utbildning som bedrivs av de verksamheter som ingår i etableringen. Etableringen av kurser ska ske efter vidare utredning och i samråd med alla berörda institutioner samt studentkåren.  

Sammanflätningen av utbildning med fakultetens forskning skall bibehållas vid etableringen på Brunnshögsområdet. Studenter i kemi och fysik skall alltså självklart få ta del av undervisning både vid de enheter som etableras på Brunnshögsområdet och de som finns kvar på Sölvegatan på alla utbildningsnivåer och genom såväl praktiska som teoretiska moment.  

Framtid

Även om själva flytten av verksamheter inte berör de flesta av våra verksamheter i ett inledningsskede, så berörs vi alla på ett eller annat sätt på sikt. Vi vill skapa ett sammanhållet campus som sträcker sig från Sölvegatan och hela vägen till Science Village – för detta måste vi alla jobba tillsammans.

På fredag, den 13 november kl 9.00-10.00, håller rektor med flera ett webbinarium kring etableringen. Läs mer och anmäl dig för att lyssna och bilda dig en uppfattning om vad detta kommer att innebära för oss alla. Läs mer: https://www.lu.se/evenemang/rektorswebinarium-om-science-village

————–

Sven Lidin, Dekan